När övergår de pedagogiska arbetsuppgifterna i personlig assistans?

Vi har en elev med omfattande rörelsehinder. Vad ingår i den pedagogiska personalens arbetsuppgifter runt eleven? Arbetsuppgifterna handlar till mycket stor del om att lyfta på toaletten, träna i ståskal, medicinhantering med mera. När anses arbetsuppgifterna övergå till att handla om personlig assistans?

Svar:

En elev kan ha rätt till särskilt stöd enligt skollagen för att nå de betygskriterier som minst ska uppnås. En elev kan också ha rätt till stöd i form av en personlig assistent enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. De insatser som ges inom skolans ram, t.ex. i form av elevassistent, ska vara knutna till utbildningsverksamheten och syfta till att underlätta för eleven att tillgodogöra sig undervisning. En personlig assistent däremot är att betrakta som ett slags ständigt hjälpmedel för att barnet ska kunna fungera över huvud taget avsett att följa barnet i alla dess aktiviteter.

Skolverket har gett ut allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, se länk

Skolverkets allmänna råd

En kort beskrivning av innehållet i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade finns på Habilitering & Hälsa Stockholms läns landsting, se länk

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Det finns också en handbok, riktad direkt till unga, om rättigheter i skolan för elever med funktionsnedsättning. Den heter Visst har jag rätt att..., och är utgiven med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Skolans uppdrag och vårt stöd

En personlig assistent ersätter inte den personal som behöver finnas för att driva en verksamhet. Skolan ska ge särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå målen för sin utbildning. Vi som myndighet kan ge er stöd i hur det stödet kan vara utformat utifrån de pedagogiska konsekvenser som elevens funktionsnedsättning kan medföra.

Specialpedagogiskt stöd på vår webbplats.

Rektor fattar beslut om särskilt stöd i ett åtgärdsprogram. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Det är viktigt att den eller de resurspersoner som arbetar med eleven vet vad som ingår i deras arbetsuppgifter. Elevens egna synpunkter ska alltid beaktas.

Publicerat tisdag 20 september 2022