Kan vi undanta simningen?

Det gäller en pojke som har en progredierande muskelsjukdom. Det är svårt för oss att avgöra var gränsen för ett E ska gå vid betygssättningen. Eleven är med på allt i idrotten, han är i vatten, på spelplan etcetera och på så vis medverkar han. Han kan inte simma 200 meter och han kan inte heller bidra i bollspel eller dylikt, det är hans assistent som utför en del av rörelserna som krävs. Kan man tillämpa undantagsbestämmelsen?

Svar:

Allt startar i planeringen. När planeringen görs är det viktigt att eleven blir delaktig och tillsammans kommer ni fram till hur han ska få möjlighet att visa sina kunskaper i simning.

Undantagsbestämmelsen
Så här fungerar undantagsbestämmelsen. Den får enbart användas vid själva betygsättningen. Fram tills dess ska skolan göra allt för att anpassa och skapa förutsättningar för eleven att nå målen. Det har ni gjort, er elev har mycket anpassningar och stöd i undervisningen. Eleven kan både medverka och till viss del bidra i undervisningen, enligt din beskrivning. Ni har säkert förankrat era tankar kring anpassningarna med eleven själv. Om ni känner er tveksamma till vilka krav ni kan ställa och hur ni kan underlätta för eleven så är det elevens fysioterapeut som ni kan rådfråga. Föräldrarna är oftast positiva till detta men ni behöver deras medgivande för att ta den kontakten.

Att bortse från enstaka delar av kunskapskrav
Ibland får den som sätter betyget  bortse från enstaka delar av betygskriterier på grund av en funktionsnedsättning när betyg sätts. Det ska då handla om en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska nå ett visst betygskriterium. Det är den betygsättande läraren som avgör om denna bestämmelse ska användas.  Det ska vara omöjligt för eleven att nå lägst betygskriterier för betyget E oavsett i vilka former och i vilken omfattning det särskilda stödet ges för att du som lärare ska få använda dig av bestämmelsen. Eleven kan nå samtliga betygssteg även om undantagsbestämmelsen tillämpas.

Skolan avgör om bestämmelsen ska användas
Läraren har att direkt tolka bestämmelsen i förhållande till de ämnesspecifika betygskriterierna. I sitt myndighetsutövande som lärare bör man samråda med rektorn och andra berörda lärare om bestämmelsen ska tillämpas. Ibland kan det finnas behov av att rådfråga en specialist för att kunna bedöma om de enstaka delar av betygskriterier som eleven inte når beror på funktionsnedsättningen eller på bristande kunskaper. I ert fall är ju orsaken till funktionsnedsättningen klar. Det är alltså ni på skolan som gemensamt bedömer om ni tycker att det är rimligt att tillämpa undantagsbestämmelsen när det gäller simningen.
På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om elever med funktionsnedsättning och betygssättning.

Publicerat tisdag 11 oktober 2022