Kan vi pysa uttalssvårigheter vid betygssättning i engelska? Om eleven har haft uttalssvårigheter under sin skolgång borde läraren väl kunna undanta eller ta hänsyn till detta vid betygsättning?

Kan vi pysa uttalssvårigheter vid betygssättning i engelska? Om eleven har haft uttalssvårigheter under sin skolgång borde läraren väl kunna undanta eller ta hänsyn till detta vid betygsättning?

Svar:


För att ni ska kunna använda undantagsbestämmelsen, pysparagrafen som den ibland kallas, ska elevens funktionsnedsättning vara bestående. Funktionsnedsättningen ska också vara ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå betygskriterierna och de delar som undantas ska vara enstaka delar av betygskriterierna. 
Beslutet fattas på skolan
Det är den undervisande läraren som tar beslutet om undantagsbestämmelsen ska användas, men för att kunna göra detta är det viktigt att diskutera frågan tillsammans med andra kollegor och det specialpedagogiska stödet på skolan. Nedanstående punkter och frågor kan kanske vara ett stöd i diskussionen:
Elevens funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden är bestående
Undantagsbestämmelsens syfte är inte att en elev med bristfälliga kunskaper av olika skäl ska bli godkänd i ämnet. Det måste vara tydligt att det handlar om en funktionsnedsättning som hindrar eleven att nå målen, och att detta rimligen inte går att motverka med särskilt stöd. 
Hur förstår och tänker ni kring er elevs svårigheter att uttala engelska? Är detta en varaktig problematik som är bestående trots det särskilda stöd ni gett eleven eller kan svårigheterna rimligtvis försvinna om eleven får rätt stöd? Det kan i vissa fall vara svårt att bedöma en funktionsnedsättnings varaktighet och om det finns en rimlig möjlighet att träna upp förmågan.
Eleven ska ges förutsättningar
I ett tidigare publicerat svar på vår webbplats, "Hur ser ni på skillnaden mellan läsförståelse och hörförståelse?" skriver vi bland annat följande om talspråk:
"... talspråk kan kommuniceras via flera sinnen, via öronen, via händerna teckenspråks-tolkat till svenskt teckenspråk, eller med alternativa och kompletterande kommunikationsmedel. För personer med kommunikationssvårigheter kan talspråket till viss del förmedlas i chattsamtal." 
Hur arbetar ni idag för att er elev ska ges förutsättningar att utveckla kommunikativa färdigheter och inte stoppas av uttalssvårigheter? Kan eleven till exempel få möjlighet att kompensera uttalssvårigheterna genom att skriva på dator och eller iPad och sedan använda talsyntes för uppläsning? Kan en chattkonversation med läraren ge eleven möjlighet att visa sina kunskaper i att kommunicera här och nu i ett samspel?
Anpassa bedömningssituationen
Till sist, i bedömningen är det inte funktionsnedsättningen, i det här fallet uttalssvårigheten, som ska bedömas utan elevens förmåga att kommunicera. Om en elev har extra anpassningar som kompenserar för en funktionsnedsättning, och som hjälper eleven att utveckla sina förmågor, ska eleven också vid bedömningssituationen få använda sina anpassningar.
Hur anpassar ni bedömningstillfällena utifrån för er elevs behov?
Vad är enstaka delar av betygskriterierna?
Det finns inte angivet hur stor del av betygskriterierna som kan sägas vara enstaka delar. När ni ska diskutera detta får ni titta på syftet och det centrala innehållet för ämnet och utifrån detta bedöma om det man vill undanta kan anses vara enstaka delar. Hur tänker ni kring en elevs uttalssvårigheter i relation till det som i övrigt lyfts fram av färdigheter och kunskaper i ämnet?
Skolverkets information om undantagsbestämmelsen
Skolverket har mer information på sin webbplats. På Skolverkets Youtubekanal finns också en film om undantagsbestämmelsen, som kan vara ett stöd i det kollegiala samtalet.

Publicerat tisdag 6 december 2022