Kan en individintegrerad grundsärskoleelev få betyg från båda skolformerna?

Kan en individintegrerad grundsärskoleelev få betyg från båda skolformerna?

Svar:

Eleven kan få två betyg sedan den 1/7 -14. Det viktiga är att man har rätt att läsa enligt grundsärskolans kursplaner om man är mottagen i särskolan. Om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas. Det gäller oberoende av utifrån vilken kursplan eleven har läst ett ämne.

I  11 kap. 21 § skollagen (2010:800) står: "Om en elev i grundsärskolan har läst ett ämne enligt grundskolans kursplaner och eleven eller elevens vårdnadshavare begär att betyg ska sättas i ämnet, ska de bestämmelser som gäller för betygssättning i grundskolan tillämpas".
Allmänna råd för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016