Kan elev i grundskolan välja att läsa ämnen efter grundsärskolans läroplan?

Att man som elev inskriven i särskolan kan integreras i grundskolan och läsa vissa ämnen enligt grundskolans läroplan känner jag till. Men kan en elev i grundskolan läsa vissa ämnen i grundskolan enligt särskolans läroplan men ändå vara kvar i ordinarie klass? Eller krävs placering i särskolan? Vilka alternativ finns det när en elev med utvecklingsstörning går i grundskolan men skulle behöva läsa några ämnen enligt särskolans läroplan?

Svar:

Om eleven är utredd och bedömts tillhöra målgruppen för grundsärskola behövs vårdnadshavarens medgivande för mottagandet i grundsärskolan. Vårdnadshavaren kan i samråd med huvudman välja att låta eleven gå kvar i sin klass men följa grundsärskolans läroplan, individintegrerad. En lärare som undervisar en grupp där det ingår en individintegrerad elev behöver vara väl insatt i vad som gäller i de båda skolformerna för att kunna möta varje elevs förutsättningar och behov. Mer om detta kan du läsa i Skolverkets stödmaterial kring integrerade elever.
Publicerat torsdag 16 mars 2017