Jag undrar när det finns kompenserande hjälpmedel om vi ska lägga den "traditionella" läsningen på hyllan?

Jag undrar när det finns kompenserande hjälpmedel om vi ska lägga den "traditionella" läsningen på hyllan?

Svar:

Det är en mänsklig rättighet att kunna läsa och skriva. Under många av livets situationer behövs förmågan att använda papper och penna, även i framtiden.
För en person med läs- och skrivsvårigheter är det ordavkodningen som kräver stor energi. Denna energiåtgång kan bli så stor att det inte finns utrymme kvar för de viktiga förståelseinriktade processerna.

Att läsa med ögonen, att lyssna på text och samtidigt läsa med ögonen eller göra valet att endast få texten uppläst, kan ses som tre likvärdiga sätt att ta till sig innehållet. Idag finns möjligheten att naturligt kunna göra dessa val. Fortsatt stöd i utvecklingen av läsprocessen förordas fortfarande av forskningen, då med förtydligandet att undervisningen är strukturerad och intensiv. Viktigt är att skilja på träning och kunskapsinhämtning.
Med strukturerad undervisning menar man att den har god progression och systematiskt lägger vikt vid de olika delarna i läsprocessen. Detta förutsätter att undervisande pedagog har goda kunskaper om läsning och läsprocessen.

Litteratur:
Höjen, T. & Lundberg, I. (2013). "Dyslexi från teori till praktik"., Stockholm; Natur & Kultur.
Publicerat torsdag 12 maj 2016