Jag söker läsförståelsetest för elever i SVA-undervisningen.

Jag har elever som behöver arbeta vidare med sin läsförståelse efter nationella provet i SVA01. För att se om vi lyckas nå målen skulle jag behöva någon form av läsförståelsetest på denna nivå. Någon som kan hjälpa mig?

Svar:

För att ni ska lyckas nå målen i läsförståelse är det viktigt att fundera på hur den fortsatta undervisningen läggs upp för eleven. När en elev behöver arbeta vidare med sin läsförståelse kan ni använda er av tidigare nationella prov för att kunna utvärdera det kommande arbetet kring att utveckla elevernas läsförståelse. Dessa finns på Uppsala universitets hemsida.

Nationella prov i svenska och i svenska som andra språk

 

Astrid Frylmark har ett material på sin webbplats som heter KAMEL. Det svenska materialet är uppdelat i tre spår utifrån hur pass mycket skolerfarenhet eleven har. Se grönt, rött, blått spår. På det viset spelar inte åldern på eleven någon roll. När ni kartlägger är det viktigt att ha ett nära samarbete med modersmålsläraren för att se om svårigheterna även finns på elevens modersmål.
Om Astrid Frylmark (ordaf.se)
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL (ordaf.se)

Ulrika Wolff och Ingvar Lundbergs Duvan kan vara ett komplement om det visar sig att svårigheterna beror på avkodningen.
DUVAN - Läs- & skrivdiagnostik - Hogrefe.se

Strukturerad läs och skrivundervisning från Skolverket

Lärportalen | Lässtrategier för sakprosa (skolverket.se)

 

Litteratur:

Anna Kaya. (2020) Svenska som andraspråk: För vilka och hur kan undervisningen organiseras.

Franzén, L. (2007). Läsförståelse - att göra inferenser. Gleerups utbildning AB.

Lundberg, I., & Reichenberg, M. (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal. Natur & Kultur Akademisk.

Westlund,B. (2012). Att undervisa i läsförståelse. Natur och Kultur.

 

UR Skola

Det finns en hel del filmer på UR skola som handlar om strategier för läsförståelse.

Strategier för läsförståelse | UR Play

 

Stöd för utredning

På SPSM:s webbplats hittar ni stöd för utredning av läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter (spsm.se)

 

Träningsmaterial för läsförståelse

SPSM har en tjänst "Hitta läromedel" där du kan anpassa din sökning efter elevens behov.

Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel (spsm.se)

 

 


Publicerat måndag 13 september 2021