Jag söker läsförståelsetest för elever i SVA-undervisningen.

Jag har elever som behöver arbeta vidare med sin läsförståelse efter nationella provet i SVA01. För att se om vi lyckas nå målen skulle jag behöva någon form av läsförståelsetest på denna nivå. Någon som kan hjälpa mig?

Svar:

För att ni ska lyckas nå målen i läsförståelse är det viktigt  att fundera på hur den fortsatta undervisningen läggs upp för eleven. När en elev behöver arbeta vidare med sin läsförståelse kan ni använda er av  tidigare nationella prov för att kunna utvärdera det kommande arbetet kring att utveckla elevernas läsförståelse. Dessa finns på Uppsala universitets hemsida.

Fyra strategier för läsförståelse i reciprok undervisning
Läsförståelse kan tränas bland annat genom Reciprok undervisning, (RU). RU tränas genom fyra strategier :
 1. Förutspå, förutsäga, ställa hypoteser – med hjälp av till exempel rubrik och bilder ska eleverna öva på att förutspå vad de tror att texten kommer att handla om, det vill säga göra inferenser. Det innebär också att eleverna ska kunna dra slutsatser från vad de redan vet i ljuset av ny information  som dyker upp i texten.
 2. Ställa egna frågor före, under och efter läsningen av texten – eleverna ska öva att skilja det väsentliga i texten från det oväsentliga och ge läraren möjlighet att kontrollera elevernas förståelse.
 3. Reda ut oklarheter, exempelvis svåra ord, komplicerad syntax, centrala idéer – eleverna ska öva att kritiskt utvärdera vad de läst.
 4. Sammanfatta med egna ord.

Strukturerade textsamtal
Forskning visar också att elever behöver undervisning i hur man analyserar en direkt fråga på en text.
 Lena Franzèn har en modell (LF) just för att träna denna förmåga. I boken Läsförståelse genom strukturerade textsamtal – för elever som behöver särskilt stöd, visar författarna att även elever med betydande svårigheter kan lyckas.

Litteratur:
Franzén, L. (2007). Läsförståelse - att göra inferenser. Gleerups utbildning AB.
Lundberg, I., & Reichenberg, M. (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal. Natur & Kultur Akademisk.
Westlund,B. (2012). Att undervisa i läsförståelse. Natur och Kultur.

UR Skola
Det finns en hel del filmer på UR skola som handlar om strategier för läsförståelse.

Stöd för utredning
På SPSM:s webbplats hittar ni stöd för utredning av läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.

Träningsmaterial för läsförståelse
SPSM har en tjänst "Hitta läromedel" där du kan anpassa din sökning efter elevens behov.

Publicerat torsdag 22 april 2021