Jag önskar stöd i skrivprocessen för elever i grundskolan

Jag har elever som har ett rikt språk muntligt, men som saknar eller har svagare förmåga att få ner text på papper. Hur kan jag arbeta för att utveckla deras skrivande?

Svar:


Barn behöver olika metoder och olika stöd för att tillägna sig skriftspråket. Forskare anser att "skriftspråksinlärning skall ske utifrån barns behov och erfarenheter och i för barn naturliga och vardagsnära sammanhang"(Dahlgren m.fl. 2013). Det gäller att skapa ett intresse för att skriva. Det är viktigt att läraren vet vilka faktorer som stimulerar den skriftspråkliga utvecklingen samt vilka metoder som finns och vilka för- och nackdelar dessa har. 

Faktorer som kan påverka barns skrivande:

  • självkänsla
  • självförtroende
  • trygghet
  • motivation
  • motorik
  • kognition
  • minne
  • lust
  • tillåtande miljö

Struktur och tid behövs

Undervisningen bör struktureras så att barnet förstår att skriftspråklighet handlar om kommunikation, dialog och tekniska färdigheter.

 

En viktig faktor är tid. Det tar tid att lära sig skriva, det kommer man inte ifrån, och det är tidiga insatser som blir avgörande för den fortsatta utvecklingen. Detta kan man läsa mer om på Skolverkets forskningssidor.

Tid är viktigare än metoder på Skolverkets Forskning för skolan

 

Att skriva sig till läsning
Här använder barn datorn vid skrivning vilket kan vara ett enklare skrivredskap än pennan. För en del barn kan det underlätta att få skriva på datorn, barnet kan då mer fokusera på innehållet än på att forma bokstäver. I UR-play serien Språket i ämnet kan du ta del av hur en lärare arbetar med ASL (Att skriva sig till läsning) i praktiken. SKR sprider modellen Skriva sig till lärande, STL, de hänvisar till studien Closing the gaps

Att skriva sig till läsning- ASL

Closing the gaps 

 

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Genrepedagogik

Genrepedagogik syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. 

Vad är genrepedagogik? - Nationellt centrum för svenska som andraspråk (su.se)

 

Att ge elever stödstrukturer kan vara ett sätt att stödja skrivandet. I boken Språkinriktad undervisning av Maaike Hajer och Theun Meestringa kan man hitta stöd för detta. 

 

Ett annat sätt arbeta med stödstrukturer kan man hitta här:

Pedagog Malmö om Stödstrukturer

 

I Skolverkets lärportal finns det en modul som tar upp tidig skrivundervisning.

Tidig skrivundervisning

 

I boken Skrivundervisningens grunder Karin Forsling och Catharina Tjernberg (red.) (2020) delar forskare och lärarutbildare med sig av sina mångåriga erfarenheter inom fältet. Boken ger en bred översikt över aktuell forskning om att lära sig skriva. Den visar på förmågor, kunskaper och kompetenser som krävs för en framgångsrik skrivundervisning och för skrivlärarande i dagens komplexa samhälle

 

 

Litteratur:
Dahlgren, G., Gustafsson, K., Mellgren, E., & Olsson, L-E. (2013). Barn upptäcker skriftspråket. Liber.

 

Hedenfalk, A., Strid, A., Lundberg, I., Munck, L., & Palm, A. (2010). God skrivutveckling. Natur & Kultur.

 

K. Forsling & C. Tjernberg (Red.), (2020) Skrivundervisningens grunder

 

Björk, M., & Liberg, C. (1999). Vägar in i skriftspråket: tillsammans och på egen hand. Natur & Kultur

 


Publicerat onsdag 4 maj 2022