Jag önskar stöd i skrivprocessen för elever i grundskolan.

Jag har elever som har ett rikt språk muntligt, men som saknar eller har svagare förmåga att få ner text på papper. Hur kan jag arbeta för att utveckla deras skrivande?

Svar:

Barn behöver olika metoder och olika stöd för att tillägna sig skriftspråket. Forskare som Dahlgren med flera anser att "skriftspråksinlärning skall ske utifrån barns behov och erfarenheter och i för barn naturliga och vardagsnära sammanhang".  Det gäller att skapa ett intresse för att skriva. Enligt forskare är det viktigt läraren vet vilka faktorer som stimulerar den skriftspråkliga utvecklingen samt vilka metoder som finns och vilka för- och nackdelar dessa har.  Faktorer som kan påverka barns skrivande;

  • självkänsla
  • självförtroende
  • trygghet
  • motivation
  • motorik
  • kognition
  • minne
  • lust
  • tillåtande miljö
Struktur och tid behövs
Undervisningen bör struktureras så att barnet förstår att skriftspråklighet handlar om kommunikation, dialog och tekniska färdigheter. Maj Björk & Caroline Liberg anser att barnen utvecklar skriftspråket om de får skriva tankebok, det vill säga rita och fundera över vad de vill skriva.

En viktig faktor är tid. Det tar tid att lära sig skriva, det kommer man inte ifrån, och det är tidiga insatser som blir avgörande för den fortsatta utvecklingen. Detta kan man läsa mer om på Skolverkets forskningssidor.
Tid är viktigare än metoder på Skolverkets Forskning för skolan


Att skriva sig till läsning med dator
Här använder barn datorn vid skrivning vilket kan vara ett enklare skrivredskap än pennan. Genom att skriva på datorn kan barnet mer fokusera på innehållet än på att forma bokstäver. Själva skrivandet för hand är en jobbig process för många. I UR-play serien Språket i ämnet kan du ta del av hur en lärare arbetar med ASL i praktiken. SKR sprider modellen Skriva sig till lärande, STL, de hänvisar till studien Closing the gaps

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Genrepedagogik

Genrepedagogik syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk. Det handlar bland annat om att eleverna ska bli medvetna om olika texters olika språkliga mönster och strukturer samt att olika texter har olika syften. 


Att ge elever stödstrukturer kan vara ett sätt att stödja skrivandet. I boken Språkinriktad undervisning av Maaike Hajer och Theun Meestringa kan man hitta stöd för detta. 

Ett annat sätt arbeta med stödstrukturer kan man hitta här:

I Skolverkets lärportal finns det en modul som tar upp tidig skrivundervisning.


Litteratur:
Dahlgren, G., Gustafsson, K., Mellgren, E., & Olsson, L-E. (2013). Barn upptäcker skriftspråket. Liber.

Hedenfalk, A., Strid, A., Lundberg, I., Munck, L., & Palm, A. (2010). God skrivutveckling. Natur & Kultur.

Björk, M., & Liberg, C. (1999). Vägar in i skriftspråket: tillsammans och på egen hand. Natur & KulturPublicerat tisdag 12 januari 2021