Jag efterlyser riktlinjer för arbete mot våld inom gymnasiesärskolan.

Vi letar efter publikationer, rekommendationer och bestämmelser kopplat till hur vi ska förebygga och förhindra våld i gymnasiesärskolan. Eftersom många av våra elever har funktions-variationer eller nedsättningar som ibland kan ge upphov till reaktioner av utmanande beteende, är de material som jag kunnat hitta (till exempel "Grövre våld i skolan – vad man vet och vad man kan göra") svåra att applicera på gymnasiesärskolan. Bör det inte finnas specifika riktlinjer för just särskolan?Självklart arbetar vi med tydliggörande pedagogik, fysisk aktivitet etcetera, men jag efterfrågar alltså konkreta riktlinjer baserat på vetenskaplig forskning.

Svar:

Vi känner inte till att det finns någon sammanställning med strategier vid hot och våld i gymnasiesärskolan. Skolverket är den myndighet som utfärdar riktlinjer, och deras stödmaterial gäller hela skolväsendet.
I vårt Studiepaket NPF, moment 4, Problemskapande beteende, nämns även elever i särskolan. På sidan finns även hänvisningar till Bo Heljskov och förhållningssättet lågaffektivt bemötande.

I ”Särskolan verksamhet- uppdrag, pedagogik och bemötande” av Ann-Katrin Svärd och Katarina Florin finns ett kapitel som berör ämnet. Det är kapitel 9, Pedagogiska verktyg. 

Stockholms stad har gett ut ett eget stödmaterial kring hot och våld i skolan, som berör arbetsmiljön och rektors ansvar.

Litteratur:
Svärd, A-K., & Florin, K. (2014). Särskolans verksamhet : uppdrag, pedagogik och bemötande. Studentlitteratur.

Väpnat våld i skolan på Skolverkets webbplats

Publicerat tisdag 12 september 2017 Granskat måndag 25 juni 2018