Hygglig ordavkodning men långsam läsning...?

Jag har en elev i årskurs fem som läser väldigt långsamt trots att ordavkodningen fungerar bra. Hon får staninevärden 4 och 5 på avkodningsprov. Varför fungerar inte läsningen då?

Svar:

Staninevärden på 4-5 vid avkodningsprov tyder på att själva avkodningen tekniskt sett fungerar relativt väl.

Läsning kan beskrivas i en modell
Tunmer & Gough beskriver samspelet mellan förståelseprocesser och avkodningsprocesser vid läsning genom formeln: Läsning = Avkodning X Förståelse. Det vill säga, båda processerna måste samverka enligt denna multiplikativa modell. För att få en tydligare bild av elevens läsförmåga måste båda aspekterna belysas. En person med relativt väl fungerande avkodningsförmåga kan i praktiken läsa sämre än en person med dyslexi på grund av dåligt fungerande förståelseprocesser.

Med tanke på textmängden i senare skolår och i gymnasieskolan är det viktigt att undersöka orsakerna till den långsamma läsningen. Om eleven är generellt långsam kan alternativa verktyg vara en möjlig väg att tillägna sig stora textmassor. Ligger orsaken mer i förståelseprocessen handlar det om anpassning av läsbarhet och textmängd.

Gör en pedagogisk utredning
Det förekommer också att elever som haft fonologiska svårigheter i de lägre klasserna, med hjälp av god övning kan kompensera för dessa, så att de inte är lika märkbara i högre klasser. Det är därför av intresse att ta reda på hur det var när eleven lärde sig att läsa. För att ge rätt stöd bör en pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi genomföras. På sidan om pedagogisk utredning finns även ytterligare information om litteratur.
Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på vår webbplats 
Publicerat onsdag 20 februari 2019