Hur undervisa en flerspråkig elev med dyslexi?

Det gäller en elev som har utredd dyslexi, inget modersmål (vilket låter konstigt), har flyttat mellan olika länder och talar arabiska och engelska hemma, svenska i skolan. Eleven talar vardagligt språk och är på ungefär samma utvecklingsnivå på samtliga tre språk. Hur gör vi? Vad tänker ni är viktigast att prioritera? Hur ska undervisning bäst bedrivas, anser ni?

Svar:

Frågan är väldigt vid och väcker nya frågor. Samarbeta med en kvalificerad modersmålslärare så kan säkert många frågetecken rätas ut. Definiera vad "inget modersmål" innebär. Undersök vilken språklig nivå eleven har på de olika språken. Undersök också kunskapsnivå på de olika språken. Beakta elevens självförtroende och fråga vilket språk den anser sig starkast på. 

Dyslexi visar sig i alla språken
Dyslexi ska ju visa sig på alla språken, annars kan det handla om ett behov av mer undervisning i andraspråket.
I svenskundervisningen måste ni fokusera på svenskan – arbeta på samma sätt som man brukar göra med elever som har dyslexi. Se till att eleven är säker på alla ljud. Skilj på läs- och skrivträning och annan inlärning. Ha muntliga prov till att börja med.

Använd alla språk i lärandet
I facklitteraturen betonas vikten av att använda alla sina språk i lärandet så kallat transspråkande. Samverkan med modersmålslärare och studiehandledare kring eleven är avgörande för att studierna ska lyckas.


Titta gärna på vårt stödmaterial
Särskilt stöd till nyanlända elever. Där finns en del allmänna råd om den flerspråkiga situationen.

Läs också vår exempelsamling Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning. Där ges exempel på hur man kan utreda och arbeta med flerspråkiga elever.


Litteratur:
Cummins, J. (2017.) Flerspråkiga elever, effektiv undervisning i en utmanande tid. Natur & Kultur.
 Publicerat tisdag 20 oktober 2020