Hur träna läsinlärning med en 18-årig elev med utvecklingsstörning?

Hur träna läsinlärning med en 18-årig elev med utvecklingsstörning?

Svar:

En intressant studie från 2010 där Browder m.fl. studerade effekten av intensiv läsundervisning där de flesta hade en måttlig-grav intellektuell funktionsnedsättning  visar att den läs‐, skriv‐ och språkundervisning som passar för barn utan utvecklingsstörning passar även för barn med utvecklingsstörning, kanske till och med grav utvecklingsstörning.
Lära förlag har ett läsinlärningsmaterial som heter "Bli en läsare - med läsinlärning i 7 steg" och riktar sig till ungdomar, från skolår 6 till vuxna som har en försenad och bristfällig fonologisk utveckling. Syftet med läromedlet är att hjälpa elevgrupper med olika inlärningssvårigheter att knäcka den alfabetiska koden och utveckla läsförmåga. Grundidén är att man tränar fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. 
Bli en läsare på Lära förlags webbplats 
Förutom lästräning behöver elever med utvecklingsstörning övningar i god läsförståelse. Det är viktigt för att de ska kunna förstå de texter de möter. Läsförståelse kan tränas bland annat genom Reciprok undervisning, RU.

I RU tränas fyra strategier :
1. Förutspå/förutsäga/ställa hypoteser – med hjälp av till exempel rubrik och bilder ska eleverna öva på att förutspå vad de
tror att texten kommer att handla om, det vill säga göra inferenser. Det innebär också att eleverna ska kunna dra
slutsatser från vad de redan vet i ljuset av ny information  som dyker upp i texten.

2. Ställa egna frågor före, under och efter läsningen av texten – eleverna ska öva att skilja det väsentliga i texten
från det oväsentliga och ge läraren möjlighet att kontrollera elevernas förståelse.

3. Reda ut oklarheter, exempelvis svåra ord, komplicerad syntax, centrala idéer – eleverna ska öva att kritisk
utvärdera vad de läst.

4. Sammanfatta med egna ord.
Forskning visar också att elever behöver undervisning i hur man analyserar en direkt fråga på en text.
Lena Franzèn har en modell (LF) just för att träna denna förmåga.
I boken Läsförståelse genom strukturerade textsamtal – för elever som behöver särskilt stöd, visar författarna att även elever med betydande svårigheter kan lyckas.

Litteratur:
Franzén, L. (2007). Läsförståelse - att göra inferenser. Gleerups utbildning AB.

Lundberg, I., & Reichenberg, M. (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal. Natur & Kultur Akademisk.
    
Publicerat onsdag 25 maj 2016 Granskat onsdag 26 april 2017
Tillbaka till toppen