Hur skriver man i omdömet i svenska om eleven inte har läsflyt?

Hur skriver man i omdömet i svenska om eleven inte har läsflyt?

Svar:

Det typiska för personer med dyslexi är ju just detta att det blir svårt att få upp ett flyt i läsningen. Med hjälp av mycket övning kan det förbättras, men i mer stressade situationer försämras förmågan och det är bland annat därför som man få förlängd tid på högskoleprovet.

En elev som har tydliga tecken på dyslexi kan förväntas ha svårigheter med läsflytet under hela skoltiden och det viktigaste är att ge anpassningar så att svårigheten inte blir hindrande för vare sig kunskapsinhämtning eller motivation.

Med en långsiktig planering där eleven själv görs delaktig, så ska funktionsnedsättningen inte behöva bli hindrande alls, och ni är ju inne på att man kan tillämpa undantagsbestämmelsen för kravet läsflyt. Sett i det långsiktiga perspektivet så ska inte funktionsnedsättningen hindra eleven från att få ett godkänt omdöme om eleven i övrigt uppfyller kraven.

Läs gärna vad sju svenska läsforskare skriver om nationella prov när det gäller elever med dyslexi, i en artikel på Dyslexiförbundet FMLS.

Sju läsforskare uttalar sig på FMLS webbplats

Publicerat måndag 13 juni 2016 Granskat onsdag 25 oktober 2017