Hur ska vi stötta en pojke med många svårigheter i årskurs 5?

Vi har en pojke som vi funderar en del kring. I samtliga ämnen arbetar han på en lägre nivå. Vi tycker oss se drag åt dyslexi, dyskalkyli, ADHD och språkstörning. Hur hjälper vi honom vidare på bästa sätt?

Svar:

Ni bör starta med att kartlägga elevens skolsituation som enligt Skolverkets "Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram" bör fokusera på:
  • individnivå
  • gruppnivå
  • skolnivå
Sedan gör ni en pedagogisk bedömning av om eleven är i behov av särskilt stöd och vilket stöd eleven behöver.
Det är viktigt att eleven själv blir delaktig och att tyngdpunkten ligger på att anpassa lärmiljön i skolan. I "Arbete med extra anpassningar , särskilt stöd och åtgärdsprogram " finns exempel på blanketter för dokumentation av utredningar och åtgärdsprogram.
Arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Skolverkets webbplats

Utredningar
Vi rekommenderar att ni samråder med elevhälsan i er kommun, och undersöker vilken utredningskompetens som de har.

Om ni befarar dyslexi bör eleven få möjlighet att göra en utredning. Använd gärna vårt pedagogiska stödmaterial för dyslexiutredning, som en speciallärare eller specialpedagog kan göra.
Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Om ni befarar dyskalkyli bör elev få möjlighet att göra en utredning. Det är inte lika klart hur det ska gå till, det ser olika ut i landet. Ni kan läsa mer i våra tidigare besvarade frågor om matematiksvårigheter.

För ytterligare stöd kan ni ansöka om specialpedagogiskt stöd.Publicerat onsdag 7 december 2016 Granskat fredag 20 januari 2017