Hur ska vi stötta en elev som har svårt att forma bokstäver?

Hur kan jag hjälpa eleven i årskurs fyra som har svårt att forma bokstäver, är vänsterhänt och darrar på handen vid skrivuppgifter?

Svar:

Själva förmågan att skriva ställer krav på en rad olika kognitiva och tankemässiga processer. Skrivsvårigheterna kan ofta ha helt olika förklaringsgrunder. Därför är det viktigt att genomföra en allsidig, strukturerad bedömning som sedan skall ligga till grund för rätt hjälpinsatser.

Eleven ska ha ett bra grepp om pennan. Eleven ska dosera så det blir rätt kraft, inte för hårt och inte för löst. Det gäller både när eleven håller i pennan och trycket som ska riktas mot pappret. Eleven måste ha en känsla för åt vilket håll man ska föra handen och också motoriskt kunna göra det i olika riktningar. Det är inte ovanligt att individer med svårigheter håller hårt i pennan med påföljd att även trycket i skrivandet blir hårt. Detta leder till att eleven snabbt blir trött vid skrivandet.

Det kan också handla om svårigheter i handlingsförmågan det vill säga i förmågan att omsätta en tanke eller en intention till handling.

Vad som ska tränas och vad som ska kompenseras för är därför svårt att veta utan att ha kännedom om eleven och dennes förutsättningar. En tung penna eller ett greppstöd kan vara bra för några. Att få skriva på datorn kan underlätta när det viktiga är att få till ett bra innehåll och ha fokus på att hålla tråden i det man skriver. Hur har elevens intresse för att rita och måla varit under förskoletiden och under sina första år i skolan?

Varsam är ett företag som säljer grepp och anpassade pennor.
Varsams webbplats.
Det är alltid viktigt att fråga eleven själv om vad den själv tycker om olika sätt att anpassa och vad som underlättar.


Publicerat onsdag 31 januari 2018