Hur ska vi hantera fysisk aktivitet för en elev med rörelsehinder?

Vi har en elev i årskurs 6 med lindrigt rörelsehinder samt autism. Hon blir väldigt trött på idrotten, både på grund av övningarna och den höga ljudnivån. Vi önskar förslag på hur vi kan anpassa idrotten så att det fungerar bättre för vår elev.

Svar:

Det bästa är att anpassa den fysiska aktiviteten till elevens behov. Anpassningarna ska finnas med redan på planeringsstadiet.Är du osäker på vad du kan kräva rent rörelsemässigt och om det är något du måste undvika är elevens sjukgymnast den som kan svara på dessa frågor. Då eleven också har en autismdiagnos behöver du ha kunskap om på vilket sätt du utifrån detta anpassar i din planering. 
Se mer på vår webbplats om anpassad fysisk aktivitet. Där finns bland annat ett studiepaket, och en film med exempel på olika anpassningar.

För att skaffa dig mer kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan du ta del av vårt studiepaket NPF.

Därför ska vi anpassa
Ett av syftena med ämnet fysisk aktivitet är gemenskap med andra. Det finns idag forskning som säger att fysisk aktivitet är viktigt och att den påverkar inlärningen. Den nordiska idrottsvetenskapliga webbtidskriften idrottsforum.org har publicerat en rapport; Daglig undervisning i idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer. Det är en nioårig interventionsstudie. Publicerad januari 2014. 

Att fatta beslut om anpassad studiegång är rektors ansvar. Det ska ske först efter långtgående stödinsatser och är en sista åtgärd. Den kan få konsekvenser för eleven betygsmässigt.
Om anpassad studiegång på Skolverkets webbplats
Välkommen att söka specialpedagogiskt stöd
Om ni utöver det specialpedagogiska stödet du kan ge på skolan önskar mer stöd är du välkommen att söka stöd hos oss.
Vi föreslår då att din skola gör en förfrågan om specialpedagogiskt stöd via vår webbplats. Rektor och elevhälsa ska vara involverade i förfrågan.
Förfrågan om specialpedagogiskt stöd
Publicerat tisdag 10 januari 2017