Hur ska vi bemöta en elev med synnedsättning?

Jag undrar hur vi pedagoger ska bemöta en elev med synnedsättning för att hon ska få möjlighet att tillgodogöra sig kunskap?

Svar:

Vilket stöd och bemötande en elev med en synnedsättning behöver är beroende av flera olika faktorer. Det handlar till exempel om elevens synförmåga, ålder och utveckling och andra personliga faktorer. Det handlar också om den sociala miljön, hur elevgruppen fungerar och hur elevens möjlighet till goda kamratkontakter ser ut. Slutligen handlar det om den pedagogiska miljön, exempelvis hur undervisningen organiseras och utformas, hur läromedel och lärmaterial används och hur eleven kan ta till sig undervisningen utifrån de individuella förutsättningarna.

Kartläggning av elevens behov
För att kunna ge er elev rätt stöd behöver ni kartlägga elevens behov utifrån alla olika faktorer ovan och elevhälsan bör vara involverad i kartläggningen. Digitala verktyg är i de flesta fall ett mycket viktigt stöd för eleven. Här har specialpedagog eller speciallärare en viktig roll att initiera och följa upp användningen av alternativa verktyg och hjälpmedel. I specialpedagogens uppgifter kan också ingå att vara spindel i nätet och hålla i kontakterna med alla olika aktörer som kan finnas runt eleven. Förutom vårdnadshavare kan det vara syncentral, kommunens datapedagog och eventuella andra externa aktörer.

Elevens synförmåga
När det gäller elevens synförmåga kanske ni redan har en samverkan med Landstingets syncentral, annars kan ni med föräldrarnas godkännande kontakta syncentralen för att få information om hur elevens syn fungerar. Det kan gälla specifika behov kring kontraster, belysning, synfält, hur mycket eleven ser på nära håll och på avstånd med mera. Viktigt är att arbetslaget funderar över vad den här informationen innebär för planering och genomförande och vad som kan behöva åtgärdas, anpassas eller förändras.   

Elevens delaktighet
För att få syn på elevens möjlighet att vara delaktig i undervisningen och i kamratgruppen kan ni få gott stöd i skriften "Delaktighet, ett arbetssätt i skolan". Arbetssättet handlar om alla elever oavsett funktionsförmåga men skriften innehåller också flera exempel där elever med synnedsättning berättar om sina upplevelser.
Delaktighet - ett arbetssätt i skolan

Arbetsformerna i klassrummet är en stark påverkansfaktor för elevens sociala situation. Placeringen i klassrummet, möjligheten till pararbeten och arbeten i mindre grupper där eleven har större möjlighet att se kamraterna, vara aktiv och interagera med de andra, hjälper till att skapa trygga relationer.
 
Arbeta också med hela elevgruppen
Man behöver också arbeta med hela elevgruppen för att tillsammans med eleverna skapa en anda av gemenskap. Här är lärmaterialet DATE som ni hittar på vår webbplats, ett stöd. Det innehåller bland annat lektionsförlag med övningar och samtalsunderlag för att tillsammans med eleverna diskutera och utforska hur miljön möjliggör för alla att vara delaktiga.  DATE finns för olika åldrar och går att ladda ner eller beställa på vår webbplats.
DATE lärmaterial på vår webbplats

Kunskap om synnedsättning
Några förslag på webbplatser där du kan få mer information och kunskap om synnedsättning är följande: 
Om synnedsättning på vår webbplats

Du kan gå in på den norska webbplatsen sansetap.no , där du får veta mer om synnedsättning både hos barn, ungdomar och äldre bland annat genom en synsimulator.
Synsimulator på sansetaps webbplats

Habilitering och hälsa i Västra götalandsregionen har information om synnedsättning på sin webbplats, bland annat riktade råd till skolverksamheter.
Råd till lärare som undervisar elev med synnedsättning, på Habilitering och Hälsas webbplats

Hos oss finns ett antal kurser som riktar sig till personal som möter elever med en synnedsättning. Mer information om kurserna finns på vår webbplats.
Kurser gällande synnedsättning på vår webbplats

 


Publicerat torsdag 29 november 2018