Hur ska vi bedöma nationella prov för en elev med hörselnedsättning?

Hur ska vi bedöma nationella prov för en elev med hörselnedsättning?

Svar:

Undantagsbestämmelsen kan endast användas i samband med betygssättning och utifrån de enstaka delar i kunskapskraven som direkt kan kopplas till funktionsnedsättningen. I samband med nationella prov utgår man från det som provet ska mäta och gör sedan anpassningar utifrån elevens funktionsnedsättning.

Vilka anpassningar kan det handla om?
En elev med hörselnedsättning kan behöva anpassning vid till exempel hörförståelseprov. Eleven har då rätt att få provet uppläst för att bland annat få stöd av läppavläsning. Viktigt då är att texten läses upp av en person med välkänd röst. Anpassningar bör dock alltid ske över tid med hjälp av visuellt stöd på lektioner, handalfabetsstöd, ord skrivna på tavlan med mera. Ljud i slutet av ord uttalas ofta mindre artikulerat och blir då svårare att uppfatta av en person med hörselnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten om bedömning och anpassningar i undervisningen
Publicerat måndag 17 januari 2022