Hur ska vi bedöma elev med språkstörning i engelska?

Vi undrar hur man ska bedöma elev med språkstörning i engelska som inte uppnår kunskapskraven. Eleven har fått godkänt i de övriga ämnena. I vissa ämnen har eleven fått mycket stöd både i skolan och hemifrån, men i engelska är svårigheterna så stora att eleven inte uppnår kunskapskraven för godkändnivån. Kunskapsluckorna är så stora att det inte är fråga om enstaka kunskapskrav. Vilka anpassningar man kan göra för en elev med språkstörning i engelska och hur man kan använda undantagsbestämmelsen?

Svar:

Det kan vara svårt att bedöma och sätta betyg på en elev med språkstörning i det engelska språket. För att du ska kunna bedöma en elev med språkstörning ska du alltid först ta hänsyn till om du gjort undervisningen begriplig för eleven, hur du planerat och tillrättalagt din undervisning utifrån elevs behov. Du behöver föra samtal med eleven om hur undervisningen ska se ut för att elev ska kunna utveckla sina starka sidor, det behövs att du följer upp och dokumenterar. Det är också viktigt att du anpassar bedömningssituationerna för att ge eleven möjlighet att visa vad hon eller han kan.

Undervisning och anpassning i engelska språket

För elever med språkstörning tar det oftast längre tid att lära sig engelska och anpassningar måste göras. Du kan bygga det engelska språket genom att:

Göra det lustfyllt och roligt.
Utveckla ordförrådet utifrån kategorier.
Befäst orden genom egna strategier, övningar, samtal, spel.
Inspirera visuellt,
 
kom-i-håg krokar.
Stimulera flera sinnen.
Ge färdiga fraser.
Det yttersta målet är att eleven klarar enkel kommunikation på engelska.

Läromedel
Ett läromedel i engelska som är uppbyggt enligt ljudprincipen, är HELP start, som  finns hos förlaget Lära förlag. Du hittar också information om HELP start på YouTube.
Help start på Lära förlags webbplats

Boken "Vägar till engelska" på Nypon förlag ger inspiration till och belyser olika framgångsfaktorer när det gäller engelskundervisning.
Vägar till engelska på Nypon förlags webbplats

Stödmaterialet Språkstörning – en pedagogisk utmaning, är skrivet av Eva Carlberg Eriksson, som tidigare arbetade som lärare på Hällsboskolans högstadium. I boken finns ett avsnitt som handlar just om engelska (sid 111-112) och ett kapitel om prov och bedömning, med ett avsnitt om den så kallade ”pysparagrafen” (undantagsbestämmelsen) på sid 129. Stödmaterialet kan beställas eller laddas ner från vår webbplats.
Språkstörning – en pedagogisk utmaning i vår webbshop
 
Olika sätt att redovisa
För att elev ska få möjlighet att visa sina kunskaper är det viktigt att tillrättalägga redovisningstillfällen och prov utifrån varje elevs önskemål och behov. Några exempel kan vara:

Anpassade prov, exempelvis flervalsfrågor, bildsekvenser.
Stöd till ingång i ämnet.
Förtydligande förklaringar.
Komplettera skriftliga prov med muntliga redovisningar.
Redovisa i liten grupp eller enskilt.
Uppdelade uppgifter.
Alternativa lärverktyg.
Extra tid.
Undantagsbestämmelsen
Om du kan använda undantagsbestämmelsen för din elev är lite beroende på hur funktionsnedsättningen ser ut och det går inte att exakt säga i vilka fall bestämmelsen är lämplig att använda eller hur enstaka delar av kunskapskraven tolkas. Detta är något som er skola måste diskuteras och avgörs lokalt. Det är den betygssättande läraren som slutligen tar beslut om undantagsbestämmelsen går att använda.
  Du kan se en film på Skolverkets webbplats ”Hur funkar undantagsbestämmelsen” under rubriken ”Elever med funktionsnedsättning och betyg”
Undantagsbestämmelsen vid betygssättning - Skolverket


Publicerat tisdag 20 december 2016 Granskat onsdag 22 februari 2017