Hur ska vi arbeta med en nyanländ elev i årskurs ett?

Vi har en elev på sju år i årskurs ett som har varit i Sverige i drygt två år. Han kommer från Syrien. Har gått på förskola och i förskoleklass. Han har svårigheter med arabiska och kan nästan ingen svenska. Har stora motoriska svårigheter, har nedsatt syn och saknar flera språkljud. Kan varken forma eller spåra figurer eller bokstäver. En utredning är påbörjad. Vad kan vi göra i klassrummet? I nuläget finns ingen assistent.

Svar:

Ni har påbörjat en utredning och det är förstås det som ligger till grunden för det fortsatta arbetet. Vi vill ändå ge några tips inför utredningen. Kartläggningen behöver ske i samverkan med specialpedagog och modersmålslärare/studiehandledare.

Frågor att söka svar på
• Vad har eleven för modersmål? I Syrien finns det minoritetsgrupper som talar assyriska eller kurdiska hemma, men skolspråket är arabiska.
• Vilket språk talas det hemma?
• Har eleven svårigheter på modersmålet också? Vad säger vårdnadshavarna eller modersmålsläraren?
• Har eleven gått i någon form av skola eller förskola i hemlandet? Ibland kan skolbakgrund saknas på grund av krig och, eller flykt.
• Är syncentralen involverad? Elevens svårigheter att forma och spåra figurer kan bero på synperceptuella svårigheter.
• Hur fungerar hörsel och känsel?
• Finns det, utöver synnedsättningen andra svårigheter som kan påverka inlärningen? till exempel svåra upplevelser, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller liknande på grund av kriget.
Vad kan ni göra nu?
Er fråga gäller vad ni kan göra nu, i avvaktan på utredningen. Hur som helst bör eleven snarast erbjudas extra anpassningar, och vid behov särskilt stöd. Likaså studiehandledning på modersmålet. Studiehandledningen hjälper eleven att befästa ord och begrepp på både modersmål och svenska.

Om ni saknar kompetens kring synnedsättning så kan ni skicka in en förfrågan till oss om specialpedagogiskt stöd via vår webbplats 

Fler resurser på  SPSM:s webbplats
I  SPSM:s söktjänst Hitta läromedel, kan ni söka olika typer av läromedel med hjälp av kriterier.

Se också SPSM:s stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever.


Publicerat onsdag 21 april 2021