Hur ska klassrumsmiljön bli tillgänglig för elever med svår synnedsättning i grundsärskolan?

Jag arbetar med elever med olika svåra synnedsättningar i grundsärskolan, inriktning ämnesområden. Hur ska jag tänka kring deras klassrumsmiljö?

Svar:

När du arbetar för att skapa en god klassrumsmiljö för dina elever behöver du utgå från såväl generella faktorer, till exempel ljudmiljö, som elevernas individuella behov av anpassningar i det pedagogiska arbetet. Möjligheterna till socialt samspel ingår i detta. På vår webbplats hittar du en modell för hur de olika delarna fysisk, social, och pedagogisk miljö samspelar och sammantaget ger förutsättningar för elevernas lärande. Du kan läsa mer om hur vi ser på tillgänglig lärmiljö på våra sidor om tillgänglighet.

Ljudmiljön är viktig
Ljudmiljön i era lokaler är viktig att reflektera kring. Hur fungerar den utifrån era elevers behov, hur är akustiken, finns  obehagliga eller störande ljud av fläktar eller maskiner som kan påverka eleverna negativt? Finns meningsfulla ljud som eleverna kan ha god användning av när det gäller att orientera sig i lokalerna? 
Att själv röra sig i lokalerna med ögonbindel eller bara sitta ner en stund och blunda, kan vara en bra hjälp för att få tankar kring hur ljudmiljön fungerar. Ni kan också ta hjälp externt med en uppmätning av akustiken.

Mer information, filmer och länkar, om auditiva ljudmiljö finns på vår webbplats. På youtube finns också en filmad föreläsning av Sara Backlund Lindeberg om ljudmiljöns betydelse för elever med blindhet. Hon har också skrivit boken "Med ljudet som omvärld" som du finner i vår webbutik. 


En tydlig förskolemiljö
Till viss del kan ni också få inspiration av filmen från förskolan Pärlan, som ligger på vår webbplats. Den visar exempel på tydlig lärmiljö för mindre barn men kan också användas som inspiration för anpassningar i miljön när det gäller äldre elever.

Ljus och ledstråk i undervisningslokalen
När det gäller ljusförhållandena i lokalen kan syncentralen vara behjälplig och ge råd om lämplig belysning. Man kan också ge råd kring hur ni kan märka upp och göra miljön tydlig med starka kontrastmarkeringar för de elever som kan ha behov av detta. En annan faktor i miljön är möjligheten att själv kunna förflytta sig, veta var man är och komma åt föremål och material man vill arbeta med. Viktiga frågor att titta närmare på är till exempel om möblering och planering av rummen är så att det främjar elevernas möjligheter till självständigt utforskande och egen förflyttning? Hur kan man veta var man är?  Finns ledstråk som man kan följa och orientera sig efter? En annan aspekt är hur miljön fungerar utifrån behov av lugn och koncentration, ytor för gemensamma aktiviteter, möjlighet att efter förmåga välja och ta fram material?
Pedagogisk kartläggning
Förutom de mer generella punkterna ovan måste du givetvis utgå från elevernas individuella behov. Den pedagogiska kartläggningen ni gör för att få syn på de behov varje elev har för sitt lärande, blir här vägledande. Elevhälsans olika kompetenser på skolan är ett stöd för er i arbetet.


Publicerat torsdag 15 april 2021