Hur ska jag planera undervisningen i engelska för en elev med hörselnedsättning?

Hur ska jag planera undervisningen i engelska för en elev med hörselnedsättning?

Svar:

Som undervisande pedagog behöver jag först ta reda på elevens förutsättningar att höra olika språkljud. Här kan elevens audiogram vara ett stöd för dig som pedagog att tolka och förstå vilka språkljud eleven kan höra. Utifrån detta planerar man fram undervisning som är möjlig för eleven att tillgodogöra sig. Visuell förstärkning av det talade språket är en viktig anpassning som stödjer förståelsen. Det är bra om eleven kan se texten samtidigt som hen lyssnar. Det fonologiska alfabetet kan vara en hjälp för eleven. En grundförutsättning är att undervisningen sker i en lärmiljö som är optimal utifrån elever med hörselnedsättning. SPSM:s rekommendationer är ljudklass A.

Ordförråd och förförståelse
Många elever med hörselnedsättning, som hör med hjälp av personligt anpassad hörteknik, har god hjälp av att bygga upp ett rikt ordförråd för att på det sättet få grepp om innehåll trots vissa hörselförluster. Det är också viktigt att arbeta med förförståelse och ge eleven extra tid på grund av att lyssnandesituationerna oftast tar mycket energi, speciellt när det handlar om främmande språk.

Stödmaterial och rapporter
I vårt stödmaterial hörselnedsättning kan du läsa mer om olika kommunikativa strategier och visuellt stöd som hjälper elever med hörselnedsättning vid språkval och språkundervisning

 

Publicerat torsdag 1 oktober 2020