Hur ska jag lära en elev som använder teckenspråk att läsa?

Jag ska få en elev från år 2 i grundsärskolan som började hos oss till hösten. Eleven har teckenspråk som modersmål. Eleven har CI på ena örat och hörapparat på andra. Vi använder hörselslinga i klassrummet på genomgångar. Jag har ingen tidigare erfarenhet kring elever med grav hörselnedsättning och har begränsade kunskaper inom TAKK. Jag har gått grundkurs 1 samt använder mig av TSP Lex-appen för att lära mig ord på teckenspråk. Eleven kan alfabetet och känner igen vissa elevnära helord samt visar intresse för bokstäver och ord. Eleven kan skriva av ord.Min fråga till er är hur jag lär denna elev att läsa? Och hur vet jag säkert att eleven läser? Har ni något material eller kurs som kan hjälpa mig med detta?

Svar:

Teckenspråk och svenska är två olika språk med helt olika struktur. Att använda så många sinnen som möjligt är alltid bra och att samtala om texten. Det  är gynnsamt så att man säkerställer att eleven förstår innehållet i den och kan koppla det till sina egna erfarenheter. Det är viktigt att barnet tidigt får en känsla av tillit till sin egen förmåga att lära sig läsa.
Uttala ordet, använda och skriva hela ord, ge visuellt stöd via ett bildsystem som exempelvis Widgit.
Widgit på Symbolbruket hos Hargdata 

Om läsinlärning för elever med hörselnedsättning
Eleven kanske i första hand kommer att läsa med helordsmetod (och känner alltså igen hela ordbilden utan att ljuda). Eleven behöver ändå lära sig att använda handalfabetet både för att känna igen ord och för att kunna skriva själv.
Om eleven har möjlighet att ljuda kan handalfabetet vara till stort stöd även i detta.
Ett material som innehåller mycket upprepningar kan vara hjälpsamt och låt  gärna  eleven producera en egen liknande text i samband med läsningen. Om texten exempelvis handlar om en familj, kan eleven skriva en liknande text om sin egen familj. Detta för att befästa orden genom att både läsa dem och sen skriva dem själv.  
Det är viktigt för barnet att få se och uppleva hur orden används i vardagen (tidningar, sms med mera).
Filmad föreläsning
På UR Samtiden finns en filmsekvens (20 min). som tar upp komplexiteten kring att lära sig ett språk när barnet har en hörselnedsättning.
Hur lär sig döva barn läsa med Helena Foss Ahldén 
Några förslag på läromedel
Kiwi special är en lärarhandledning kring läs- och skrivinlärning för elever med nedsatt hörsel. Materialet fokuserar på bildens och det visuellas betydelse, samtal och  lektionsstruktur. Kiwi special innehåller lärarhandledning, bildbank och filmer.
Kiwi special i vår webbutik

Min hörsel, läromedel och information om hörsel 

SPSM play


Stöd från oss
Din skola har även möjlighet att skicka in en förfrågan om specialpedagogiskt stöd via vår webbplats. Förskolechef eller Rektor och elevhälsa ska vara involverade i förfrågan. Ni kommer då att bli kontaktade av en rådgivare från er region inom cirka en vecka.
Förfrågan om specialpedagogiskt stöd 
Vi har även kursen, tematräffar och aktiviteter


Publicerat onsdag 14 mars 2018 Granskat måndag 23 april 2018