Hur ska jag lära en elev som använder teckenspråk att läsa?

Jag ska få en elev från år 2 i grundsärskolan som började hos oss till hösten. Eleven har teckenspråk som modersmål. Eleven har CI på ena örat och hörapparat på andra. Vi använder hörselslinga i klassrummet på genomgångar. Jag har ingen tidigare erfarenhet kring elever med grav hörselnedsättning och har begränsade kunskaper inom TAKK. Jag har gått grundkurs 1 samt använder mig av TSP Lex-appen för att lära mig ord på teckenspråk. Eleven kan alfabetet och känner igen vissa elevnära helord samt visar intresse för bokstäver och ord. Eleven kan skriva av ord.Min fråga till er är hur jag lär denna elev att läsa? Och hur vet jag säkert att eleven läser? Har ni något material eller kurs som kan hjälpa mig med detta?

Svar:

Det finns ett värde i att barnet/eleven får möjlighet att utveckla teckenspråk och svenska parallellt, utifrån sina förutsättningar. Att uppmuntra tvåspråkighet innebär inte att förminska betydelsen av stöd och anpassningar av olika slag, som bilder, talat språk och anpassad hörteknik. Det är värdefullt att barnet/eleven får möjlighet att använda så många sinnen som möjligt i en allsidig språkmiljö där du som pedagog är en språklig förebild. 
I SPSM:s publikation "Lära utveckla och använda teckenspråk" får du som pedagog inspiration kring hur du kan ge barnet /eleverna utmaningar i lärandet.

Hur lär sig döva barn läsa? På UR Samtiden finns en filmad föreläsning (20 min)som tar upp komplexiteten kring att lära sig ett språk när barnet har en hörselnedsättning.
Hur lär sig döva barn läsa med Helena Foss Ahldén 


Kiwi special är en lärarhandledning kring läs- och skrivinlärning för elever med nedsatt hörsel. Materialet fokuserar på bildens och det visuellas betydelse, samtal och  lektionsstruktur. Kiwi special innehåller lärarhandledning, bildbank och filmer.

Till Kiwi special Lärarhandledning spsm webbutik


Stöd från oss
Din skola har även möjlighet att skicka in en förfrågan om specialpedagogiskt stöd via vår webbplats. Förskolechef eller Rektor och elevhälsa ska vara involverade i förfrågan. Ni kommer då att bli kontaktade av en rådgivare från er region inom cirka en vecka.
Förfrågan om specialpedagogiskt stöd 

Vi har även kursen, tematräffar och aktiviteter


Publicerat onsdag 14 mars 2018 Granskat måndag 23 april 2018