Hur ska jag kunna stödja en elev med svår synnedsättning i matematik?

Jag undervisar elev i matematik på gymnasieskolans introduktionsprogram undrar hur han ska kunna stödja eleven på bästa sätt i ämnet. Eleven har en svår synnedsättning, som enligt syncentralen inte kan avhjälpas med förstoringsprogram eller avståndskamera. Eleven är inte punktskriftsläsare och är inte intresserad av att lära sig punkskrift. Eleven har stöd av  assistent som agerar som både läs- och skrivstöd. Hur ska jag kunna stödja eleven att uppnå de kunskapskrav i matematik som bygger på en visuell förmåga, som geometri, grafer, diagram och statistik?

Svar:

Elever med blindhet är en relativt liten grupp i svensk skola och det är därför sällan en skola har tidigare erfarenhet och kunskap kring funktionsnedsättningen och hur man arbetar kompenserande, när man är i den situation du beskriver. Vi har därför som uppgift att ge skolor stöd och utbildning kring funktionsnedsättningen och dess pedagogiska konsekvenser, och vi anpassar också läromedel och tar fram lärmaterial. Vi rekommenderar er därför att fylla i den förfrågansblankett om specialpedagogisk rådgivning som ni hittar på vår webbplats. Ni får då möta rådgivare som tillsammans med er resonerar om situationen för eleven, hur ni kan anpassa undervisningen utifrån funktionsnedsättningen och hur ni hittar kompenserande lösningar för att eleven ska nå måluppfyllelse.
Förfrågan om specialpedagogiskt stöd
Utbildningar
Våra utbildningar när det gäller pedagoger som undervisar elever med blindhet, ges i Stockholm.  På vår webbplats hittar ni information om kurserna. Metodiken i bland annat matematikämnet är en del av kursinnehållet. Kursen som är kostnadsfri vänder sig till pedagoger på högstadiet och i gymnasiet. 
Våra kurser
Taktilt undervisningsmaterial
I vår webbutik, under sökorden matematik laborativt material, finns bland annat koordinatplattor, taktila gradskivor och  linjaler som eleven använder för att mäta och skapa egna ritningar på en ritmuff. I weppshopen  hittar ni också  ritplattan
Blackboard, ett alternativ till ritmuffen när eleven skall göra ritningar själv eller pedagogen snabbt vill illustrera något.
Vår webbutik
Det finns ett alldeles nytt material, ritbordet TactiPad, som är framtaget för att personer med svår synnedsättning/blindhet skall kunna göra mätningar och skapa egna ritningar och diagram, bland annat med hjälp av ritverktyg som gradskiva, triangel och linjal.  Det finns också tillbehör som gör det möjligt att skapa cirkeldiagram och andra cirkulära ritningar. Ni hittar mer information om ritbordet på ICAP:s webbplats.
Om TactiPad på ICAP:s webbplats

Aktuell forskning
På vår webbplats har vi också länkar till aktuell forskning och uppsatser inom synområdet. En studie som behandlar just anpassning av undervisningen i matematik är Ulrika Vanhoenacker
 :"Att tillgängliggöra matematikundervisningen för elever med blindhet. En studie av resurspedagogers arbete av anpassningar i matematik". Carina Bigelius studie "Kommunikationens roll i det matematiska klassrummet för elever med blindhet utifrån ett lärarperspektiv" ger också viktig kunskap kring matematikundervisningens upplägg.
Uppsatser inom synområdet på vår webbplats
Litteratur
Bigelius, C. (2017). Kommunikationens roll i det matematiska klassrummet för elever med blindhet utifrån ett lärarperspektiv. (Examensarbete) Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.
Vanhoenacker,U. (2016). Att tillgängliggöra matematikundervisningen för elever med blindhet. En studie av resurspersoners arbete av anpassningar i matematik. (Examensarbete) Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionenPublicerat torsdag 15 april 2021