Hur ska jag kunna hantera ett oroväckande beteende hos 8- årig elev med bland annat blindhet och autism?

Min elev 8 år är blind och har en diagnos autistisk, hjärnskada och lätt utvecklingsstörd. Jag undrar hur jag ska göra med hennes beteende?

Svar:

Vi har svårt att uttala oss specifikt om ifall det stereotypa rörelsemönster du beskriver hos din elev är en typ av blindismer eller om beteendet i stället beror på faktorer som rör kombinationen av funktionsnedsättningar, och hur ni då ska gå tillväga för att hjälpa henne. Men du skriver att beteendet återkommit på senare tid, vilket kan vara en viktig signal för att titta mer på hur inlärningsmiljön i skolan, och också livet i stort, fungerar just nu, vilket är faktorer som kan påverka och styra graden av stereotypa beteenden. Viktiga frågor att fundera mer över tillsammans med föräldrar är då om ni ser mönster i när blindismerna förekommer.

Frågor att ställa sig
* Verkar det vara ett svar på spänning och osäkerhet inför situationer som inte är förutsägbara och hanterbara ur barnets perspektiv?
* Överkrav av något slag eller understimulans?
* Hur upplevs den fysiska miljön, ljudmiljön, och hur är möjligheterna att hitta självständigt och känna trygghet i det?
* Hur ser kontakterna med kamrater ut, delaktigheten i styrda aktiviteter och lek?
* Hur fungerar den pedagogiska miljön, hur upplever hon överblickbarheten och meningsfullheten i arbetet?
* Är något annorlunda i hennes värld den här terminen jämfört med förra?
* Vad säger hon själv om hur hon har det i skolan?

Utifrån den här kartläggningen kan ni kanske få syn på faktorer som ni behöver arbeta vidare med för att skapa trygghet och en stimulerande lärmiljö för eleven, vilket i sin tur ofta kan minska graden av blindismer.

Syncentralen kan hjälpa till

Synverksamheten eller Syncentralerna, som ansvarar för habiliteringsstöd till föräldrarna och barnet, kan ofta erbjuda kuratorstjänster och ge möjlighet att diskutera frågor kring detta.
Vi ni ha ytterligare stöd i frågan rekommenderar vi att ni lämnar in en förfrågan om specialpedagogiskt stöd  .
Läs mer
FoU rapporter från SPSM:"Där man söker får man svar" och "Med ljudet som omvärld".
Där man söker får man svar i vår webbutik

 


 
Publicerat måndag 24 maj 2021