Hoppa till innehåll

Hur ska jag få med den flerspråkiga aspekten?

Jag håller på och gör en pedagogisk utredning på en elev. Det som hade varit önskvärt, är att få med den flerspråkiga aspekten, men då eleven inte går på hemspråk har vi inte någon kontakt med modersmålslärare. Eleven talar albanska. Eleven har lässvårigheter, men även förhållandevis stora koncentrationssvårigheter. Vad rekommenderar ni?

Svar:

Det finns inget riktigt bra svar på den här frågan eftersom det inte finns kartläggningsmaterial på albanska. I de allmänna råden för utbildning av nyanlända betonas att kartläggningen måste få ta tid för att eleven ska kunna visa sina kunskaper och för att skolan ska kunna dokumentera dem. Kartläggning kan därför inte ske vid något enstaka tillfälle utan måste genomföras stegvis. Syftet med kartläggningen är också att eleven genom kartläggningen ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och även kunna påverka sin situation

 

Sammanfattningsvis bör skolan kartlägga följande:

  • föräldrars och elevers bakgrund och förväntningar

  • elevens läs- och skrivförmåga samt kunskaper i modersmålet, i svenska och i andra språk

  • elevens kunskaper i alla ämnen beträffande begrepp, förståelse och förmåga till problemlösning.

  • Elevens språkanvändning i hemmiljön

  • Familjens sociokulturella bakgrund

  • Vad och hur eleven tidigare lärt, för att förstå elevens tänkande


Det är ju så att modersmålsläraren har en viktig roll när det gäller flerspråkig kartläggning. Vi kan hänvisa till tidigare svar på området, men faktum kvarstår att det behövs modersmålslärare för att belysa de språkliga aspekterna.
En möjlighet är att med hjälp av utredande psykolog och tolk göra en undersökning av de kognitiva förmågorna. En annan är att höra om det inom ert landsting finns logopeder som gör språkliga bedömningar på det aktuella modersmålet.Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever. Anniqa Sandell och Arash Hassanpour. PDF

Publicerat onsdag 14 mars 2018 Granskat onsdag 18 april 2018