Hur ska jag bedöma i engelska för en elev som inte skriver?

Jag har en elev med både adhd och autism. Eleven talar god engelska och jag har och kan få underlag att bedöma läsa, höra och tala men eleven skriver inte annat än enstaka ord. I grundskolan har elevens skrivande skötts av en specialpedagog på den specialskola hon gått på. Nu går hon första året på en vanlig gymnasieskola. Ska jag bortse från att hon inte skriver när jag bedömer hennes engelskkunskaper? Om jag lyckas få henne att skriva, vilket jag egentligen inte tror på, hur ska detta skrivande vägas i förhållande till de andra färdigheterna?

Svar:

Eleven har en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur. Ni måste först ta ställning till om det är funktionsnedsättningen som utgör hindret för att kunna nå kunskapskraven vad gäller skrivande. Vidare måste ni fundera på om ni har gjort all anpassning för att minimera konsekvenserna av funktionsnedsättningen.

Att överföra tal till text
Alla människor behöver kunna skriva på flera sätt. För hand och på dator är standard. För personer med dyslexi finns en tredje möjlighet, diktering. Det är en teknik som exempelvis läkare använt länge. Det är ett komplement, inte en ersättning. Personer med dyslexi som är tränade i detta, varierar sitt skrivande efter vad situationen kräver.
  • Korta texter kan skrivas för hand, eller talas in via taligenkänning på telefonen.
  • Längre texter kan skrivas genom att tankarna och strukturen talas in som stolpar för minnet. Därefter kan texten bearbetas i dator eller läsplatta, med hjälp av ett rättstavningsprogram.
  • Tänk på att dikteringen ska ge ett skriftspråk, även skiljetecken ska talas in. Detta kräver träning.
  • Arbeta vidare med att låta eleven producera texter via tal för att bli självständig i sin skriftliga språkproduktion.
Att acceptera intalad text 
Det finns skolor som arbetar strukturerat för att ge eleverna många möjligheter att uttrycka sig skriftligt, även i form av diktering. Acceptansen för detta är inte lika självklar som för att få lyssna till inläst text. "lyssningsläsning" var inte heller så accepterat för 20 år sedan.
Vi lever i en tid av stor teknisk utveckling. Elever kan uttrycka sig så här - Jag är digital, men min lärare är helt analog.
Kan ni acceptera att eleven skriver genom att tala in en text? Eller måste det skrivna ske med penna eller tangentbord? Dessa bedömningar måste göras av den betygssättande läraren, i samråd med andra lärare och skolans rektor.

Att redovisa kunskap på olika sätt
Skolverket har gett ut en publikation som heter Stödinsatser i utbildningen. Där står, i kapitlet Planera undervisningsprocessen, att eleverna ska ges möjlighet att visa sin kunskap på olika sätt. I materialet får man exempel på anpassningar i både undervisningen och i bedömningssituationerna.
Stödinsatser i utbildningen

Propositionen inför skollagen (2010:800)
I författningskommentaren till undantagsbestämmelsen står bland annat: "Regeringen vill understryka att särskilda skäl att bortse från enstaka delar av kunskapskrav bara finns när elevens funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden av permanent natur utgör ett direkt hinder för eleven att nå ett visst kunskapskrav. Detta innebär att det ska vara omöjligt för eleven att nå kravet oavsett i vilka former och i vilken omfattning särskilt stöd ges. Om elevens svårigheter kan avhjälpas genom särskilt stöd är denna paragraf inte tillämplig. Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte haft någon möjlighet att nå ett visst betyg. Bestämmelsen medger endast att man vid betygssättning bortser från enstaka delar av kunskapskraven. Den ger inte möjlighet att vid betygssättning bortse från större delar av kunskapskraven." (Prop. 2009/10:165, s.735) 


Publicerat måndag 25 juni 2018