Hur ser det ut med anpassningar vid nationella prov i läsförståelse i årskurs sex?

Hur ser det ut med anpassningar i ämnet svenska vid nationella prov i läsförståelse? Vad vi förstår testar proven läsförståelsen och om man får det uppläst kan man inte bedöma att eleven uppnått kunskapskraven och att man måste komplettera med annan bedömning. Har vi uppfattat det rätt och hur ser ni på saken?

Svar:

Gäller din fråga nationella prov är det Skolverket som ger anvisningar om genomförande och anpassningar. På Skolverkets webbplats finns mycket information om de nationella proven.  

Skolverkets information om anpassningar och betyg  
Enligt anvisningarna från Skolverket ska proven pröva det som ska prövas, och om en elev använder sig av sina alternativa verktyg och exempelvis får text uppläst i provsituationen, så anses inte eleven ha uppnått kravnivån för delprovet. På så vis har du uppfattat det hela rätt.

På Skolverkets webbplats beskrivs också relationen mellan provbetyg och betyg. Där står bland annat att "provbetyget ger information om elevens samlade kunskapsnivå i förhållande till det som provet prövat. De kunskaper eleven visat genom det nationella provet är en del av det underlag som lärare beaktar när de sätter betyg". Betygsättningen bygger således inte enbart på det resultat eleven uppnått på de nationella proven, utan på bedömningar som sker vid olika tillfällen och på olika sätt. Vid betygsättningen ska läraren ta hänsyn till all tillgänglig information om elevens kunskaper, och också ge eleven goda förutsättningar att visa sina kunskaper. Har en elev en funktionsnedsättning  som gör det svårt för eleven att uppnå olika kunskapskrav ska skolan ge stöd som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser.    


Publicerat onsdag 26 januari 2022