Hur påverkar diagnoserna Asperger och fonologisk språkstörning varandra i läs och skrivutveckling?

Hur påverkar diagnoserna Asperger och fonologisk språkstörning varandra i läs och skrivutveckling?

Svar:

Det är vanligt att flera diagnoser överlappar varandra. Området är komplext, och det pågår en mängd forskning. På bland annat Gillbergcentrum kan du hitta forskningssammanställningar. Se även Svenska Dyslexiföreningens webbplats.
Gillbergcentrums webbplats


Arbetsminne och fonologisk medvetenhet
Det vi vet påverkar en elevs läs- och skrivutveckling är arbetsminne och fonologisk medvetenhet. Det är vanligt vid flera funktionsnedsättningar att det finns svårigheter inom dessa områden. Fonologiska svårigheter innebär problem med att hantera ljuden i språket, att förstå hur dessa förhåller sig till varandra samt svårigheter att kunna laborera med språket genom till exempel ordlekar, rim och ramsor. Detta innebär en ökad risk för läs- och skrivsvårigheter. Oavsett funktionsnedsättning behöver eleven var säker på kopplingen mellan ljud och bokstav för att bli en säker läsare.
Strukturerad fonem-grafemkoppling på vår webbplats

Kartlägg läsutvecklingen
Det som är viktigt är att noggrant kartlägga och följa upp barnets läsutveckling för att tidigt upptäcka eventuella svårigheter. Utifrån den kartläggning som görs får man välja att sätta in rätt åtgärder. På vår webbplats hittar du vårt stödmaterial ”Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter”. Materialet kan användas som ett stöd i att utreda elevers läs- och skrivsvårigheter. Att få en komplett bild av elevens eventuella svårigheter är viktigt om de pedagogiska åtgärderna inte räcker till. Detta kan uppnås genom samverkan av flera professioner som logoped, läkare och psykolog.

Perception och kognition
En person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha annorlunda perceptuella och kognitiva förutsättningar. Det kan få pedagogiska konsekvenser för lärandet då förmågan att se sammanhang och samordna uppmärksamhet kan vara nedsatt. Alla personer är dock olika, därav är en kartläggning avgörande för att rätt åtgärder kan sättas in eftersom det måste vara varje enskild elevs behov och utveckling som styr de aktuella insatserna. I vårt stöd material kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns ett moment som handlar om perception och kognition.Publicerat tisdag 26 februari 2019