Kan elever med autism behöva längre tid för att klara gymnasiet?

Kan elever med autism behöva längre tid för att klara gymnasiet?

Svar:

Det finns möjligheter att förlänga gymnasietiden med ett extraår för dem som behöver en långsammare takt för att tillägna sig kunskaper. På vissa orter finns också speciella program för elever med utismspektrumtillstånd (AST).

Alla är individer
Då personer med AST är lika olika som alla andra går det inte att ange hur lång tid de behöver för att klara av gymnasiet. Diagnosen anger inom vilka områden personen har sina svårigheter, men den beskriver inte en persons andra egenskaper. Kan skolan kompensera funktionsnedsättningens konsekvenser, är det rimligt att anta att tiden för att genomföra ett gymnasieprogram är densamma som för andra. 

Diskutera med eleven
Som ansvarig för utbildningen behöver man i samråd med eleven försöka utröna vilket stöd hen behöver för att få till en optimal lärandemiljö

Läs mer
Heléne Fägerbladh har genom Habilitering och hälsa gett ut en skrift om förhållningssätt och pedagogik för elever med AST i grundskola och gymnasium. Där man kan få lite ledning i hur man kan tänka för att anpassa studierna för eleven.
Asperger syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium

Hos oss finns också ett studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att öka kunskapen om funktionsnedsättningarnas pedagogiska konsekvenser och därmed kunna anpassa undervisningen optimalt.
Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat onsdag 8 november 2017