Hur kartlägger man visuell perception?

Hur kartlägger man visuell perception?

Svar:

För en helhetssyn behövs en tvärprofessionell bedömning som underlag när undervisningen utformas. Då kan exempelvis specialpedagog, psykolog och klasslärare samverka. Om föräldrar och personal anser att det finns behov av en utvecklingsbedömning bör skolans elevhälsa kopplas in. Skolans specialpedagog kan testa de olika områden som den visuella perceptionen består av. Det är visuell uppmärksamhet, visuell helhet, visuell formkonstans, visuell diskrimination, visuell figur-bakgrund, visuellt minne, visuo-motorisk integration, visuell-spatial perception. Test som kan användas är exempelvis TVPS-3 (Test of Visual Perception Skills).

En utredning av psykolog och ögonläkare kan också vara aktuell. Utredningen kan förberedas genom en pedagogisk kartläggning som ger en helhetsbild av elevens starka och svaga sidor. Det är då viktigt att observera eleven i olika situationer. Notera vilka strategier eleven använder för att lösa problem när de uppstår. Resultatet av utredningen, tillsammans med den pedagogiska kartläggningen, kan sedan användas för vidare planering.
För mer information föreslår vi kontakt med kommunens elevhälsoteam eller en förfrågan till Specialpedagogiska skolmyndigheten via formulär på vår webbplats.
Förfrågan specialpedagogiskt stöd
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 27 april 2018