Hur kan vi upptäcka flickor med npf tidigt?

Hur kan vi upptäcka flickor med npf tidigt?

Svar:

Det är komplext och svårt att svara på generellt. Det finns inte någon nedre gräns när man kan upptäcka npf bland flickor, men ibland kan symptomen vara annorlunda än de som vi är vana att se, vilket kan medföra att npf upptäcks senare hos flickor. 
En teori om varför det är svårare att upptäcka flickor tidigt är att de är bättre på att kamouflera sina svårigheter. Generellt så kan till exempel flickor vara mindre utagerande än pojkar, oroligheten som kan finnas vänds istället inåt.

Vad visar forskningen?
Svenny Kopp, som är barn- och ungdomspsykiatrier och som forskat mycket kring flickor och npf, framhåller att flickor med autismspektrumtillstånd (AST) oftare har yngre eller äldre kamrater, oftare är ensamma och sällan tar initiativ till kontakt. De kan också bli utmattade av sociala kontakter.
Att ha specialintresse är vanligt, särskilt hos gruppen som har autismspektrumtillstånd (AST). En signal kan vara att flickan har ett intensivt intresse för något till exempel en serie, smink, kläder eller likande.
Svenny Kopp har i sin forskning sett att flickor ofta fel diagnostiseras, att man istället ser deras svårigheter som familjerelationsproblem.
När det gäller att synliggöra flickors behov, så behöver man arbeta med kartläggningar och i detta arbete inkludera flickan i så hög utsträckning som det går. 
Exempel på kartläggningsmaterial.
På UR-Samtiden finns filmade föreläsningar från en konferens som gavs av Autism- och Aspergerförbundet 2018. Hela konferensen hade flickor som fokus och föreläsningarna ger en bra och informativ bild. 
Bland andra så föreläser Svenny Kopp, som nämndes tidigare.  
Här får du också tips på forskning.
Borg-Skoglund, L. (2020). ADHD - Från duktig flicka till utbränd kvinna. Natur och Kultur.
Buron, K. (2007). En 5:a kan få mig att tappa kontrollen. Pedagogiskt perspektiv. 
Sjölund, A. & Henrikson, W, L. (2015). Skolkompassen- Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan. Gothia Fortbildning.
Bühler, M. (2020). Flickor med autism och adhd: En guidebok för föräldrar och professionella. Studentlitteratur.

Publicerat måndag 20 september 2021