Hur kan vi underlätta för en elev som endast hör med ett öra?

Hur kan vi underlätta för en elev som endast hör med ett öra?

Svar:

Det är extra viktigt att skapa en bra ljudmiljö fri från buller. Sedan är det bra att göra liknande anpassningar i lärmiljön som för en elev med hörselnedsättning. Man behöver tänka på att när eleven endast har hörsel på ett öra är placeringen i klassrummet viktigt. Individen behöver sitta så att det hörande örat är vänt ut mot klassen och mot pedagogen för bästa uppfattning av tal. Det kan också vara hjälpsamt att klassrummet är utrustat med pedagogiska hörhjälpmedel så som teleslinga, lärarmikrofon, elevmikrofoner eller någon form av ljudutjämningssystem. Låt eleven själv komma till tals och berätta om sin egen uppfattning, vad hen upplever fungera bra respektive mindre bra i lärmiljön. Om eleven och hens familj har kontakt med hörselvården i sin region kan det vara lämpligt att kontakta dem för samtal om konsekvenserna av hörselnedsättningen. Har skolhuvudmannen tillgång till hörselpedagog tag kontakt för stöd till era pedagoger.
Läs gärna mer om olika anpassningar i Stödmaterial hörselnedsättning på vår webbplats.

Publicerat torsdag 18 november 2021