Hur kan vi stötta elever på språkintroduktionsprogrammet som har svårt att uppfylla kunskapskraven?

Hur kan vi stötta elever med långsam progression på språkintroduktion? Vi upplever att det är svårt att utreda elevers svårigheter och att få extern hjälp.

Svar:

Det är en komplex fråga ni tar upp, det finns många olika orsaker till olikheter i elevers kunskapsprogression och därmed också olika behov av arbetsupplägg och stöd. Det är därför svårt att ge enkla och generella lösningar, istället följer här nedan viktiga områden ni behöver resonera vidare kring, tillsammans med länkar till användbara webbplatser.

Kartläggning
En grundläggande faktor är att känna till elevernas individuella situation och behov, men också intressen och erfarenheter som ni på skolan kan bygga vidare på i undervisningen. Det kan också finns specifika skäl till att en elev behöver stöd i sin kunskapsutveckling, exempelvis en språkstörning eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, som ni behöver få kunskap om för att kunna göra rätt anpassningar. På vår webbplats finns stödpaketet "Särskilt stöd till nyanlända elever", som innehåller filmer, texter, reflektionsfrågor mm. Materialet tar också upp olika frågor kring kartläggning, där en nära samverkan mellan undervisande lärare, modersmålslärare och studiehandledare är nödvändig. 

Vi har också på vår webbplats ett kartläggningsmaterial för flerspråkig kartläggning när det gäller avkodning och läsning. Det är gjort för yngre elever men går att använda i modifierad form för äldre elever som inte har kommit så långt i sin läsutveckling. 

På Skolverkets webbplats finns stödmaterialet ”Kartläggningsmaterial för nyanlända elever.”

Språkens hus är en webbplats med mycket bra information, litteraturtips, och materialtips exempelvis för kartläggning när det gäller flerspråkiga elever med språkstörning

Stödjande arbetssätt
Generellt sett är en viktig faktor det språkstödjande arbetssättet. Det finns en del skrivet om språkstödjande arbetssätt, exempelvis om genrepedagogik, och det finns också filmer om detta på skolverkets Youtubekanal och på UR. Några tips på inspirerande länkar är följande:
Skolverket har på sin webbplats inspirationssidor med många goda exempel kring flerspråkighet och skolutveckling, exempelvis denna:

Externt stöd
Ni tar i frågan upp svårigheten med att få extern hjälp vid utredningar när man misstänker att eleven kan ha en funktionsnedsättning som påverkar inlärningen. Det ser olika ut i kommunerna och också regionerna hur man arbetar med utredningar och stöd. Det bästa är därför att lyfta frågan i ert EHT för klarhet om vilka möjligheter som finns för er del.

Anser ni att ni behöver ytterligare stöd så har ni möjlighet att söka specialpedagogiskt stöd från oss. Mer information om vårt stöd samt länk till ansökningsblankett finns under sidan Specialpedagogiskt stöd. Skolledningen ska då vara involverad i frågan.

Publicerat onsdag 21 april 2021