Hur kan vi stödja elever med npf i samspel med kamrater?

Hur kan vi stödja elever med npf i samspel med kamrater?

Svar:

Varje elev med npf är unik, det gäller även de situationer eleverna befinner sig i, därför svårt att svara generellt. Men nedan ger vi några punkter som är viktiga att tänka på. 

Arbeta förebyggande
I arbetet med elever med denna typ av svårighet handlar det om att arbeta förebyggande samt försöka på olika sätt beskriva och förklara hur andra reagerar på elevens beteende och hjälpa eleven med strategier hur eleven kan göra i stället. Uppmuntra och förstärk önskvärt beteende och undvik att kritisera. Ett sätt att arbeta förebyggande är att kartlägga. 

Med förförståelse skapas trygghet
Alla barn mår bra av förförståelse och det är ofta bra att använda sig av bilder eller annat visuellt stöd, för att tydliggöra vad man ska göra, hur länge, tillsammans med vem och var man ska vara. Ha samtal med barnet och fråga hur det tänker och känner och vad som fungerar bäst.

Om det ändå gick snett 
Ibland behöver man också arbeta med situationer som redan har uppstått, förklara händelseförloppet och varför vissa reagerade på ett visst sätt. Ett bra arbetsredskap i dessa samtal är att man gör seriesamtal eller sociala berättelser. Ofta är det visuella sinnet starkt och därför är det viktigt att visualisera samtalet med bilder, vilket hjälper till att förtydliga och öka förståelsen. Eleven har då också möjlighet att gå tillbaka till samtalet och repetera goda beteenden. 

Samverkan
Om det gäller yngre elever som även vistas på fritidshem är det viktigt att stöd, anpassningar och strategier flyttar med eleven. Att det finns en samverkan och samsyn mellan skola och fritidshemmet är också viktigt. Nedan finns en länk till SPSM:s Podd Lika värde där avsnitt 5 handlar om att hela skoldagen måste räknas.

Nedan finns exempel på litteratur som kan vara till hjälp

Litteratur:
Green, R. (2016). Vilse i skolan, hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt? Studentlitteratur AB.
Sjölund, A., Jahn, C., Lindgren, A. & Reuterswärd, M. (2017). Autism och ADHD i skolan- handbok i tydliggörande pedagogik. Natur och Kultur.

Faherty, C. (2000). Autism och Aspergers syndrom, vad betyder det? - En arbetsbok för ökad självkännedom hos barn och ungdomar med högfungerande autism eller Aspergers syndrom. RFA, Utbildningscenter autism (Autism- och Aspergerförbundet). 

Sjölund, A. & Henrikson, W, L. (2015). Skolkompassen- Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan. Ghotia Fortbildning.

Lundkvist, G. (2003). När tålamodsburken rinner över. Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsnummer 7079. 

Bühler, M. (2020). Flickor med autism och adhd: En guidebok för föräldrar och professionella. Studentlitteratur.
Carlsson Kendall, G. (2020). Svårigheter med socialt samspel. Kan det vara autism? Natur och Kultur. 

Publicerat måndag 10 maj 2021