Hur kan vi stärka det sociala samspelet för en elev i årskurs 2 med synnedsättning?

Vi har en elev i år 2 som har en syn nedsättning. Vi funderar kring råd och praktiska tips gällande det sociala samspelet med kompisar, och hur man kan förhålla sig för att uppmuntra och stärka sociala situationer på raster, på fritids med mera.

Svar:

Hur ni kan arbeta för att stärka elevens sociala samspel i skolan beror på många olika faktorer. Det kan vara elevens individuella förutsättningar och intressen, hur elevgruppen fungerar tillsammans, men också på hur den fysiska miljön fungerar och vilka undervisningsformer som används. 

Ge förutsättningar kring gemensamma aktiviteter
Generellt handlar det om att ge förutsättningar för eleverna att mötas kring skolans alla gemensamma aktiviteter utan att variationen av funktionsförmågor i elevgruppen blir ett hinder. Det gäller i klassrummet men också i matsal och i friare uteaktiviteter som raster och friluftsdagar. För detta behöver man dels ha kunskap om elevernas individuella situation och behov, dels veta om vilka anpassningar och förhållningssätt som kan stödja eleverna i olika situationer.

Faktorer som påverkar
När det gäller er elev med synnedsättning är kunskap om hur elevens ser, på vilket avstånd, hur färger och kontraster hjälper i olika miljöer bland annat viktig för att ni ska kunna göra anpassningar i den fysiska miljön men också anpassa aktiviteter, lekar och lekredskap.

Klassrumssituationen
Arbetsformerna i klassrummet är en stark påverkansfaktor för elevens sociala situation. Placeringen i klassrummet, möjligheten till pararbeten och arbeten i mindre grupper där eleven har större möjlighet att se kamraterna, vara aktiv och interagera med de andra, hjälper  till att skapa trygga relationer.
 
Relationer och delaktighet
Man behöver också arbeta med hela elevgruppen för att tillsammans med eleverna skapa en anda av gemenskap. Här är lärmaterialet DATE som ni hittar på vår webbplats, ett stöd. Det innehåller bland annat lektionsförlag med övningar och samtalsunderlag för att tillsammans med eleverna diskutera och utforska hur miljön möjliggör för alla att vara delaktiga. DATE finns för olika åldrar och går att ladda ner eller beställa på vår webbplats.
DATE lärmaterial på vår webbplats

På vår webbplats hittar du boken "Delaktighet - ett arbetssätt i skolan". Den fungerar som ett stöd för skolor att arbeta mer systematiskt med elevers delaktighet i skolan. Många av exemplen i boken handlar om elever med synnedsättning och hur de upplever sin situation, men arbetssättet gäller alla oavsett funktionsförmågor.
Delaktighet - ett arbetssätt i skolan i vår webbutik

Synkurser på SPSMs webbplats
Publicerat fredag 9 oktober 2020