Hur kan vi som skola stötta en elev med dyspraxi samt föräldrarna som vill hjälpa till med träning i hemmet?

Hur kan vi som skola stötta en elev med dyspraxi samt föräldrarna som vill hjälpa till med träning i hemmet?

Svar:

I första hand rekommenderar vi att kontakta logopeden som känner till elevens styrkor och utmaningar och kan ge förslag på övningar utifrån det. 

Talglädjen och innehållet är det viktigaste
Vi vill betona att det viktigaste är innehållet i vad eleven säger och behöver stöd i det för att behålla sin talglädje. Det är krävande att öva, och det viktigaste är att skapa positiva samtalsstunder tillsammans i hemmiljö.

Att ta paus i strukturerad träning kan vara viktigt för återhämtningen
Strukturerad träning kan för eleven upplevas kravfyllt om det pågår både i skola, hemma och under lov. För att undvika att skapa ett motstånd mot att vilja träna kan man överväga att ta ledigt från träningen under till exempel sommarlovet.

Generella råd om talträning 
I en av vår tidigare publicerad fråga finns generell information om dyspraxi. Det krävs ofta intensiv träning av enskilda språkljud och kombinationer av språkljud. Träningen kräver tid och tålamod och syftar till att förbättra planering och koordination av talmuskelrörelser. Det är viktigt för eleven att kunna se sina egna munrörelser i spegel och känna hur det känns när man gör olika språkljud. Att lyssna på sig själv är också användbart.

Hjälp eleven att hitta alternativa strategier
Om en elev har svårt att göra sig förstådd kan man parallellt med att man tränar uttalet också träna munmotoriken. Att tillsammans med eleven hitta alternativa strategier för att göra sig förstådd är viktigt. Det kan handla om att förklara med andra ord, visa eller rita. 

Logoped kan ge information om hjälpmedel för talträning
Logopeden kan ge information om munmotoriska hjälpmedel som till exempel gomplatta och användning av eltandborste för att stimulera känseln i och kring munnen. För att stärka bokstavskännedomen är det bra att pröva användning av handalfabetet. Tangentbordsträning där bokstavsljuden återges korrekt kan också vara till stort stöd.

Ordförrådet viktigt för skolarbetet – lyssna på böcker och texter
Lika viktigt som att främja talglädjen är att hjälpa eleven att utveckla sitt ordförråd. Det är betydelsefullt i alla sammanhang och hjälper eleven att tillägna sig undervisningen nu och under kommande skolår. Högläsning och att lyssna på texter och böcker ger eleven ett utvecklat ordförråd. Välj böcker utifrån elevens intresse och som är lustfyllda. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har tjänsten Legimus som ger tillgång till talböcker på biblioteket. Kontakta ert bibliotek för att få mer information om hur ni kan få tillgång till tjänsten. 

Länkar 
 
 

Publicerat fredag 10 juni 2022