Hur kan vi jobba med att främja närvaro och få tillbaka elever som har en hög frånvaro på skolan?

Jag är rektor på en högstadieskola och vi har flera elever som har en hög frånvaro. En elev har inte varit i skolan på hela läsåret. Hur ska vi tänka runt dessa elever och hur ska vi främja närvaro för framtida elever?

Svar:

En viktig utgångspunkt när man ska hitta lösningar som håller över tid är att börja med att göra en kartläggning och analys av vad problemet är innan man börjar fundera på insatserna. I utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, konstaterar utredaren att man kan finna bakomliggande orsaker till problematisk frånvaro på tre olika nivåer:

1. relaterade till skolan
2. relaterade till individen
3. relaterade till sociala faktorer så som familjesituationen, var man bor och hur ens kamratkrets ser ut.

Utredaren konstaterar att orsakssambanden ofta är komplexa och menar att det är sällsynt att hitta en orsak som endast är kopplad till bara en av dessa grupper.
Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) på regeringens webbplats

Framgångsfaktorer för att främja närvaro
• uppmärksamma ströfrånvaro
• skapa relationer med elev och vårdnadshavare
• delaktighet och inflytande för elev
• se över undervisningens kvalitet och om det finns rätt anpassningar efter elevens svårigheter
• samverkan
• tydligt ledarskap med rutiner för närvaroarbetet

Framgångsfaktorer för att få elever tillbaka till skolan
• Arbeta med tidiga insatser. Eleven måste få känna att den är saknad.
• Kartlägg anledningen till frånvaro.
• Involvera elevhälsa, vårdnadshavare, socialförvaltning och BUP.
• Skapa tillit och stärk elevens självkänsla och självförtroende. Låt det ta den tid som behövs.
• Skapa engagemang och tilltro till eleven och ha alltid ett positivt förhållningssätt i mötet.
• Utgå från elevens intressen och kunskapsnivå för att hitta vägar där eleven kan återfinna en glädje och lust att lära.
• Om eleven har svårt att vistas i skolan, försök att hitta alternativ till skolbyggnaden för träffar.
• Ha inte för bråttom!

Litteratur
Gren Landell, M. (2018). Främja närvaro: att förebygga frånvaro i skolan. Natur Kultur Akademisk.

Bühler, M., Karlsson, A., Österholm, T. (2018). Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. Studentlitteratur AB.

von Zeipel, E. (2015). Inte bara Anna: asperger och stress. Bokförlaget Langenskiöld.

Gladh M., Sjödin., K. (2018). Saknad i skolan: en vägledning för lärare att arbeta tvärprofessionellt med hemmasittare. Gothia Fortbildning AB.

Publicerat tisdag 12 april 2022