Hur kan vi arbeta med en elev som har stora verbala svårigheter?

Hur kan vi arbeta med en elev som har stora verbala svårigheter?

Svar:

Det finns många saker man kan göra och här kommer ett antal förslag som ni kan börja med.

1. Eftersom det tar lång tid för eleven att tolka och förstå en fråga och sedan formulera ett svar kan han eller hon behöva förförståelse för de frågor som läraren ställer i klassrummet. Till exempel kan man gå igenom det man ska prata om i klassen individuellt med eleven och sedan se till att eleven får möjlighet att svara på en fråga man vet att han eller hon kan.

2. Elever som har ett starkare visuellt än auditivt arbetsminne är ofta hjälpta att få visuell förstärkning av det de ska minnas, exempelvis bilder eller skrivna stödord.

3. Det finns många olika kartläggningsmaterial gällande tal och språk. Vilket man väljer beror dels på elevens ålder, dels på vilken del av språket man vill kartlägga. Om det finns tillgång till tal- eller specialpedagog i kommunen kan den personen oftast hjälpa till. Inom landstinget utreder logopeder barn med tal- och språksvårigheter.

4. Handledning till personal brukar kunna ges av exempelvis specialpedagog inom elevhälsan, resurscentrum eller motsvarande, i den kommun där eleven går i skolan. Skolan kan söka stöd från oss via formuläret Förfrågan om Specialpedagogiskt stöd.

Läs mer
Läs mer om språkstörning och dess pedagogiska konsekvenser på SPSM:s webbplats. Där finns också informationsmaterialet Arbeta med språkstörning i förskola och skola som kan laddas hem. 
Om språkstörning på vår webbplats

Informationsmaterialet Arbeta med språkstörning i förskola och skola på vår webbplats

Publicerat tisdag 20 oktober 2020