Hur kan skolan skapa en bra lärmiljö för en elev med synnedsättning?

Jag är nyfiken på hur lärarna på min skola kan stötta en elev som har synnedsättning. De extra anpassningar som finns i klassen är att lärarna har satt eleven längst fram i klassrummet. Lärarna skriver med svart tjock penna på tavlan. Eleven har fått en penna som är lite mjukare, bättre skärpa. Vi sätter upp ett vinklat bord, så att hen slipper anstränga nacken. Ipaden är på gång för att eleven skall kunna läs-lyssna och använda sig av Ipad som verktyg. Hen kan söka efter information på Ipaden själv och säger att hen ser de bokstäverna där. Vi ska också få dekaler för tangentbordet . Utomhusmiljön skall märkas upp också.Min fråga är på hur jag kan stötta lärarna ännu mer i att skapa bättre förutsättningar för eleven ? Sen är det i längden bra för alla elever.

Svar:

Av din beskrivning förstår vi att ni på skolan redan har gjort många bra och viktiga anpassningar i den fysiska miljön för att undervisningen ska vara tillgänglig för er elev.

Olika faktorer påverkar stödbehovet
Vilket stöd en elev med en synnedsättning behöver utöver det du berättar om och hur du som specialpedagog kan stödja arbetslaget, är beroende av flera olika faktorer. Det handlar till exempel om elevens synförmåga, ålder och utveckling och andra personliga faktorer. Det handlar också om den sociala miljön, hur elevgruppen fungerar och hur elevens möjlighet till goda kamratkontakter ser ut. Slutligen handlar det om den pedagogiska miljön, exempelvis hur undervisningen organiseras och utformas, hur läromedel och lärmaterial används och hur eleven kan ta till sig undervisningen utifrån de individuella förutsättningarna. I din roll som specialpedagog kan du stödja pedagogerna att göra lärmiljön tillgänglig på olika sätt. Några tankar om detta kommer här nedan.

Kartläggning av elevens behov
För att kunna ge er elev rätt stöd behöver ni kartlägga elevens behov utifrån alla olika faktorer ovan. Ofta är det specialpedagogens uppgift att göra klassrumsobservationer och genomföra samtal med elev och föräldrar, ansvara för att hålla ihop och sammanställa kartläggningsarbetet. Digitala verktyg är i de flesta fall ett mycket viktigt stöd för eleven. Här har specialpedagogen en viktig roll att initiera och följa upp användningen av alternativa verktyg och hjälpmedel. I specialpedagogens roll kan det också ingå att vara spindel i nätet och hålla i kontakterna med alla olika aktörer som kan finnas runt eleven, förutom vårdnadshavare också syncentral, kommunens datapedagog och eventuella andra externa aktörer.

För att få syn på elevens möjlighet att vara delaktig i undervisningen och i kamratgruppen kan ni få gott stöd i skriften "Delaktighet, ett arbetssätt i skolan". Arbetssättet handlar om alla elever oavsett funktionsförmåga men skriften innehåller också flera exempel där elever med synnedsättning berättar om sina upplevelser.

Elevens synförmåga
När det gäller elevens synförmåga kanske ni redan har en samverkan med Landstingets syncentral, annars kan ni med föräldrarnas godkännande kontakta syncentralen för att få information om hur elevens syn fungerar. Det kan gälla specifika behov kring kontraster, belysning, synfält, hur mycket eleven ser på nära håll och på avstånd med mera. Viktigt är att arbetslaget funderar över vad den här informationen innebär för planering och genomförande och vad som kan behöva åtgärdas, anpassas eller förändras. Här kan specialpedagogen stödja pedagogerna genom att följa upp arbetet i återkommande samtal med arbetslag och med elev.

Tillgänglig undervisning
Vi har tagit fram en modell för tillgänglighet och hur de olika delarna fysisk, social och pedagogisk lärmiljö samspelar. Modellen kan vara ett stöd i kartläggningsarbetet för att få med och reflektera över hur de olika delarna ser ut för just er elev. Alla är viktiga för elevens lärande och utveckling. Ett sätt att stödja arbetslaget är att använda modellen i återkommande och regelbundna avstämningssamtal med arbetslaget.

Kurser gällande synnedsättning på vår webbplats
Publicerat torsdag 15 april 2021