Hur kan man bedöma och betygssätta elever med synnedsättning inom sfi?

Hur kan man bedöma och betygssätta elever med synnedsättning inom sfi om deras synnedsättning innebär att de inte kan nå kunskapskraven inom skrivande?

Svar:

Elevens synnedsättning kan påverka förmågan att uppfatta bilder, bokstäver och skriven text men en synnedsättning i sig innebär inte ett hinder för att nå målen för läsförståelse och skriftlig aktivitet. Personer med svår synnedsättning behöver däremot kompenserande hjälpmedel för att kunna läsa och skriva. Det kan exempelvis vara förstoringsglas, förstorande kamerasystem eller förstoringsprogram i datorn. 

Bedömning kan göras först efter att eleven fått tillgång till hjälpmedel
För att ni ska kunna bedöma elevens utveckling i läsning och skrivande måste ni alltså först ge eleven möjligheterna att utveckla förmågorna genom rätt hjälpmedel, tid och träning. När ni bedömer läs- och skrivförmåga måste eleven också ha tillgång till sina hjälpmedel så att texten kan förstoras till en textstorlek som är bekväm att läsa. En elev som har en svår synnedsättning behöver få mycket stöd i att använda kompenserande hjälpmedel och stödjande studieteknik för att utveckla sina läs- och skrivförmågor. Om eleven är ovan vid att hantera hjälpmedel som förstoringsapparater och datorer tar läsande och skrivande ofta längre tid än det hade gjort om eleven hade haft full synförmåga.

Olika sätt att läsa och skriva för elever med synnedsättning
Det finns olika sätt att tillgängliggöra läsande och skrivande för en elev med svår synnedsättning. Förutom förstorande hjälpmedel som förstoringsglas och förstorande kamerasystem, som tillgängliggör tryckt visuell text, finns digital teknik, som förstorande program i datorn. Om eleven inte kan läsa visuell text med något förstorande hjälpmedel kan punktskrift vara aktuellt. Eleven läser då på en punktskriftsskärm kopplad till datorn. Oavsett om eleven läser och skriver punktskrift eller visuell text på sin dator, behöver eleven få träna att hantera tangentbordet. Datorns talsyntes är då ett viktigt stöd. Om eleven kan använda sig av läsplattor genom att göra inställningar som förstorar texten, finns appar med inbyggd talsyntes som kan vara användbara. Du kan se en översikt över olika appar som stödjer läsande och skrivande på Skoldatatekets webbplats. Exempel på sådana appar är Skolstil eller LäsKod. Det finns förstås många andra och detta är ett område i ständig utveckling.
 
Syncentralen utreder elevens möjligheter
Syncentralen har möjlighet att utreda hur eleven ska kunna kommunicera skriftligt och därefter ordinera rätt hjälpmedel och ge råd om exempelvis tangentbordsträning. Det är alltså viktigt att ni med elevens tillåtelse får ta kontakt med syncentralen för att få stöd i hur eleven ska kunna kommunicera skriftigt på svenska.


Publicerat torsdag 9 juni 2022