Hur kan man arbeta med stamning?

Hur kan man arbeta med stamning?

Svar:

Det finns ingen enkel lösning vid stamning men det är en fördel om pedagoger som möter dessa elever fått kännedom om stamningen i förväg. Det gör det möjligt att kunna möta eleverna på ett bra sätt.

Ge den som stammar tid att tala färdigt
Generellt gäller att samtalspartnern behöver ha tålamod, vara lugn och ge personen som stammar tillräcklig med tid för att uttrycka sig. Man bör inte avbryta eller fylla i – om inte personen själv bett om det, eftersom det kan upplevas kränkande. I skolan bör vi tänka på att ge elever med stamning en chans att förbereda sig. Tidspress i en situation där eleverna ska uttrycka sig oförberett kan öka stamningen.

Undvik stressande situationer
Namnlekar och högläsning är exempel på situationer som kan uppfattas stressande av den som stammar.
Kom överens med den enskilde eleven om hur eleven vill ha det vid till exempel redovisningar. Som alternativ till muntliga redovisningar kan man erbjuda eleven att istället använda ett presentationsprogram (exempelvis Powerpoint eller Keynote), en förinspelad film eller redovisa skriftligt.

Det kan ibland vara bra om skolan och logoped, som är medicinskt utbildad, arbetar tillsammans för att stötta elevens svårigheter.

På Stamningsförbundets webbplats finns mer information om stamning.
Om stamning på stamningsförbundets webbplatsPublicerat tisdag 20 oktober 2020