Hur kan man arbeta med stamning?

Hur kan man arbeta med stamning?

Svar:

Det finns ingen enkel lösning vid stamning men det är en fördel om pedagoger som möter dessa elever fått kännedom om stamningen i förväg. Det gör det möjligt att kunna möta eleverna på ett bra sätt.

Generellt gäller att samtalspartnern behöver ha tålamod, vara lugn och ge personen som stammar tillräcklig med tid för att uttrycka sig.
Man bör inte avbryta eller fylla i – om inte personen själv bett om det, eftersom det kan upplevas kränkande.
Pedagoger bör tänka på att ge eleverna med stamning en chans att förbereda sig. Tidspress i en situation där eleverna ska uttrycka sig oförberett kan öka stamningen.

Namnlekar och högläsning är exempel på situationer som kan uppfattas stressande av den som stammar.
Kom överens med den enskilde eleven om hur eleven vill ha det vid till exempel redovisningar. Som alternativ till muntliga redovisningar kan man erbjuda eleven att istället använda ett presentationsprogram (exempelvis Powerpoint eller Keynote), en förinspelad film eller redovisa skriftligt.
Det kan ibland vara bra om skolan och logoped, som är medicinskt utbildad, arbetar tillsammans för att stötta elevens svårigheter.

Stamningsförbundets webbplats finns mer information om stamning.
Om stamning på stamningsförbundets webbplats

Nedan följer en lista med namn på logopeder som uppgett att de arbetar med stamning.
Logopedlista på stamningsförbundets webbplats


Publicerat fredag 9 september 2016 Granskat torsdag 24 november 2016