Hur kan man anpassa undervisning och provsituationer för en elev som stammar?

Vilka anpassningar kan man göra på bästa sätt i provsituationer för en elev som stammar?

Svar:

Det finns inga enkla svar på hur man ska anpassa undervisningen vid stamning, då behoven hos eleverna kan se olika ut. Generellt kan dock sägas att vid samtalssituationer behöver samtalspartnern ha tålamod, vara lugn och ge personen som stammar tillräcklig med tid för att uttrycka sig. Man bör inte avbryta eller fylla i – om inte personen själv bett om det, eftersom det kan upplevas kränkande. Tidspress i en situation där eleverna ska uttrycka sig oförberett kan också öka stamningen.
Undervisande lärare behöver komma överens med den enskilde eleven om hur eleven vill ha det vid till exempel redovisningar och muntliga prov. Som alternativ till muntliga redovisningar kan man erbjuda eleven att istället använda ett presentationsprogram (exempelvis Powerpoint eller Keynote), en förinspelad film eller redovisa skriftligt.

Anpassningar vid nationella prov
Skolverket skriver på sin webbplats  "För elever med funktionsnedsättning som innebär ett direkt hinder att genomföra proven kan det behövas anpassning vid genomförandet av de nationella proven". Det kan till exempel innebära förlängd provtid men det kan också innebära andra anpassningar som underlättar för eleven att genomföra provsituationen. En förutsättning är dock att anpassningarna inte förändrar provsituationen så att de färdigheter och förmågor som provet skall visa inte är möjliga att få syn på. Rektor beslutar om anpassningarna men kan också delegera beslutet till undervisande lärare. Men information om anpassningar vid nationella prov finns att läsa på Skolverkets webbplats.


Samverkan med logoped
Det kan ibland vara bra om skolan och logoped, som är medicinskt utbildad, arbetar tillsammans för att stötta elevens svårigheter. Landstinget i Dalarna har tagit fram rapporten Förbättrad samverkan mellan logopedverksamheten och skolan för elever som stammar, där det finns elevintervjuer som beskriver hur eleverna upplever att stamningen påverkar dem i skolan


Mer information om stamning
Stamningsförbundets webbplats finns mer information om stamning. Där finns också en omfattande informationsskrift, "Stamning i skolan" som kan användas som stöd för vårdnadshavare, elever och skolpersonal i planering och utformning av undervisningen.
Om stamning på stamningsförbundets webbplatsPublicerat onsdag 15 september 2021