Hur kan jag som lärare i min betygssättning använda pys-paragrafen för en elev i årskurs 6 som har svår dyslexi?

Vi har en elev som inte uppfyller kunskapskraven för läsförståelse men visar god förmåga att tillgodogöra sig uppläst text.

Svar:

Följande faktorer bildar goda förutsättningar för att forma extra anpassningar och särskilt stöd för elever med dyslexi.


  • Kompetens på skolan om dyslexi och vilka pedagogiska konsekvenser det innebär
  • Kompetens på skolan om digitala verktyg som är förankrad i arbetslagen.
  • God kompetens, förankring och systematik i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Skolverkets Allmänna råd ger riktlinjer för det arbetet.
  • Elevens delaktighet i utformandet av extra anpassningar och särskilt stöd


Detta innebär att för de allra flesta elever med dyslexi är det inte nödvändigt att använda undantagsbestämmelsen eller den så kallade pys-paragrafen. Allting startar i undervisningen med ledning och stimulans, extra anpassningar, och särskilt stöd.


I arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd är det viktigt att du som lärare får stöd av specialpedagog eller speciallärare som har god kompetens inom dyslexi som i dialog med dig och eleven kan forma relevanta åtgärder.


Undantagsbestämmelsen

Skulle eleven trots allt arbete skolan gjort med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd ändå inte uppfylla någon del av kunskapskravet kan man överväga att använda undantagsbestämmelsen. Det är då viktigt att ta ställning till om eleven kan visa den efterfrågade kunskapen på något annat likvärdigt sätt som till exempel kan vara att få texten uppläst.

Det är tre saker läraren behöver ta ställning till och som behöver vara uppfyllda för att undantagsbestämmelsen ska kunna användas:


  • För det första om elevens funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden inte är övergående.
  • För det andra om de delar av kunskapskraven där eleven inte har visat sitt kunnande kan bedömas vara enstaka delar av kunskapskraven.
  • Det tredje är om funktionsnedsättningen är ett direkt hinder för eleven att lära sig det som beskrivs i den del av kunskapskraven som eleven har svårt att nå.


Läraren bör vid tveksamheter i tillämpningen av undantagsbestämmelsen samråda med lärarkollegor, elevhälsan och rektorn.

Länkar

Om dyslexi på vår webbplats

Om bedömning och betyg på vår webbplats

Om digitalt lärande på vår webbplats

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram


Publicerat måndag 22 mars 2021