Hur kan ett barn med en döv mamma få lära sig teckenspråk?

Hur kan ett barn med en döv mamma få lära sig teckenspråk?

Svar:

Det är viktigt att barnet får möjlighet att utveckla sina två modersmål, precis som du skriver.
Från och med den 1 juli 2019 står det i Läroplan för förskolan att "för döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket."

Det är skolhuvudmannens ansvar att möta detta i sitt arbete så att det enskilda barnet får det stöd och stimulans som krävs. Kommuner och andra huvudmän löser detta på olika sätt. Stäm av med aktuell huvudman. 

Det finns förskolor som arbetar med teckenspråk
I vissa delar av landet finns det förskolor som arbetar med teckenspråk och svenska. Förskolorna vänder sig i första hand till barn med hörselnedsättning eller barn som är döva och hörande barn till döva föräldrar. På en del förskolor kan det finnas personal som har teckenspråk som sitt första språk och det gemensamma språket är då teckenspråk. Andra förskolor kan ha svenska som gemensamt språk och teckenspråk i varierad omfattning.

Kurser inom hörselhabiliteringen
Regionernas hörselhabiliteringar kan ha teckenspråkskurser för syskon och tar ibland också emot barn som har förälder som är döva. Barn till döva föräldrar eller barn som har döva syskon och går i grundskola eller gymnasiet kan få teckenspråksutbildning vid våra specialskolor. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder fjärrundervisning i teckenspråk. 
Information om teckenspråk till syskon och barn till döva på vår webbplats
Publicerat torsdag 29 april 2021