Hur görs en utredning inför placering i grundsärskola under förskoleklassåret?

Jag arbetar som specialpedagog i förskolan och undrar hur det nya beslutet om förskoleklass som obligatorisk skolform påverkar barn som enligt de gamla reglerna (oftast barn i behov av särskilt stöd) hade stannat i förskolan under sitt förskoleklassår? Behöver en pedagogisk, medicinsk, social och psykologisk utredning göras inför en eventuell särskoleplacering inför förskoleklass efter beslutet? Om barnet stannar kvar i förskolan under förskoleklassåret (vem och hur beslutas det?), i vilken klass börjar barnet då det lämnar förskolan?

Svar:

Från och med 1 januari 2018, har barn skolplikt från och med 6 år och förskoleklassen blev en obligatorisk skolform.

Fyra utredningar krävs inför placering inom grundsärskolan
Innan ett barn placeras i grund- eller gymnasiesärskola ska en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning göras. Utredning kan påbörjas i förskola eller förskoleklass. Mottagande sker dock först i åk 1.

Skolplikten kan skjutas upp ett år
Ett barn ska kunna få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl. Föräldrarna och förskolepersonalen kommer gemensamt överens om vad som är bäst för barnet. Vårdnadshavaren kan därefter begära att skolplikten skjuts upp till ett senare tillfälle och det är hemkommunen som prövar begäran och fattar beslut.
Du kan läsa mer på sidorna som vi länkar till här nedan.


Publicerat tisdag 7 juni 2022