Hur fungerar samverkan mellan förskollärare, specialpedagog och verksamhetschef vid planering av förhållningssätt samt arbetssätt i relation till ett barn i behov av särskilt stöd?

Hur fungerar samverkan mellan förskollärare, specialpedagog och verksamhetschef vid planering av förhållningssätt samt arbetssätt i relation till ett barn i behov av särskilt stöd?

Svar:

Hur samverkan fungerar beror på hur kommunen har organiserat verksamheten, hur och vem som styr verksamheten och självklart beror det på vilka personer som arbetar i verksamheten och vilken kompetens de har. 
Förskolechefen är ansvarig för att alla barn får det stöd de har behov av, det kan vi läsa i förskolans läroplan. Specialpedagogen har i uppdrag att förebygga och främja och undanröja eventuella hinder så att alla barn får en bra start i livet.

Förskolechef och specialpedagog ansvarar och arbetar tillsammans med arbetslagen med det systematiskt kvalitetsarbetet så att verksamheten har en hög kvalité i vardagsverksamheten och att förskollärarna och barnskötarna på avdelningen har kunskap och kompetens för att möta och stimulera alla barns utveckling och lärande.

Publicerat onsdag 1 mars 2017