Hur bedömer man en elev som aldrig skriver själv?

Om man har en elev som aldrig skriver själv, utan alltid får hjälp av en elevassistent med skrivandet av texter, kan man då sätta betyg på hen i svenska?

Svar:

Själva förmågan att skriva ställer krav på en rad olika kognitiva och tankemässiga processer.

Olika orsaker till skrivsvårigheter
Skrivsvårigheterna kan ha helt olika förklaringsgrunder. Det kan exempelvis handla om svårigheter i handlingsförmågan, det vill säga i förmågan att omsätta en tanke eller en intention till handling. Men det kan också vara rent motoriska svårigheter. Därför är det viktigt att genomföra en allsidig, strukturerad bedömning som sedan skall ligga till grund för rätt hjälpinsatser. Det är alltid viktigt att fråga eleven själv om vad den själv tycker om olika sätt att anpassa och vad som underlättar.

Skriva digitalt
Att skriva på datorn, pekplattan eller mobiltelefonen innebär att eleverna inte behöver forma bokstäverna själv. Sidor ur till exempel övningsböcker kan du som lärare skanna in och eleverna kan då få texten uppläst och arbeta digitalt med innehållet. Genom möjligheten att kunna prata in text i sin dator, mobiltelefon eller pekplatta underlättas arbetet för elever med skrivsvårigheter. På så sätt kan eleven fokusera på innehållet i det som ska framföras skriftligt.
Skriva med it, på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida

Om undantagsbestämmelsen
Det är läraren som sätter betyget och har ganska stor frihet och tolkningsutrymme när det gäller undantagsbestämmelsen. Skolan ska ha gjort allt som går för att undanröja hinder och underlätta för eleven att nå målen.Publicerat tisdag 25 februari 2020