Hur arbetar jag bäst med en elev som har diagnos APD?

Hur arbetar jag bäst med en elev som har diagnos auditiv perceptionsstörning (APD)? Jag har läst forskningsöversikten men tycker att jag behöver konkreta tips. Eleven går i år 1. Har svårt för vissa ljud, vissa dagar. Det finns inget mönster. Rimma går inte och ordförståelse kan vara knepigt.

Svar:

APD är en diagnos där det ännu råder viss oenighet kring utredning och behandling. Viss forskning pekar på att APD förekommer ofta i kombination med språkstörning och läs- och skrivsvårigheter men kan också ge problem med uppmärksamhet. Du kan läsa mer om detta i en studie från Lunds universitet 2011.
APD hos barn, Lunds universitet

Stödjande förhållningssätt
Eftersom konsekvenserna kan se olika ut för olika elever med samma diagnos är det viktigt att ni kartlägger och noga följa upp just din elevs situation och behov. Inom området språkstörning kan du hitta arbetssätt som kompenserar för auditiva svårigheter och språklig sårbarhet, och som därför kan fungera väl också för elever med diagnosen APD.
Du kan få stöd för hur du kan tänka när det gäller pedagogiska konsekvenser, i en artikel av Anna Eva Hallin på forskningsbloggen språkforskning.se. Hon skriver där bland annat  "...pedagoger bör tänka kring APD på ett liknande sätt som vi tänker kring språkstörning, både vad gäller anpassningar/kompensation och träning". I artikeln tar hon också upp följande exempel på stödjande förhållningssätt som gäller elever med språkstörning såväl som elever med APD.
  • Eleverna behöver mer tid för att bearbeta språket. Man kan behöva fler upprepningar eller att höra samma sak på flera olika sätt.
  • Det skrivna ordet kan ge ett gott stöd under den språkliga bearbetning eftersom det skrivna ordet ‘finns kvar’ på ett helt annat sätt än talat språk. Eleverna kan också ha nytta av bildstöd.
  • Det är svårare att höra och förstå språk i stökiga miljöer, och hänga med och förstå till exempel när flera pratar samtidigt. Eleverna kan vara hjälpta av att få lärarens röst direkt i öronen med hjälp av mikrofon (det är dock aldrig hela lösningen, men kan underlätta)
  • Elever med APD är ofta hjälpta av att se den man pratar med (för att ta hjälp av exempelvis ansiktsuttryck, gester, och andra icke-verbala signaler). Vissa barn kan  också vara hjälpta av tecken som stöd för att förstärka ljudsignalen.
Länkar och litteraturtips
På vår webbplats har vi mer information kring språkstörning. Du kan också läsa mer om pedagogiska förhållningssätt i skriften "Arbeta med språkstörning i förskola och skola".

Vi har också tidigare publicerad fråga kring APD, Vad innebär Auditiv perceptionsstörning APD/CAPD?, som du kan ta del av.

Att möta elever med APD, ur språkforskning.se

Wallach, G. P. (2011). Peeling the onion of auditory processing disorder: A language/curricular-based perspective. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 42(3), 273-285.
Publicerat fredag 10 juni 2022